Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Orzekanie w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

Orzekanie w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

0
Orzekanie w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

Z dniem ogłoszenia, tj. 08.10.br., weszły w życie nowe przepisy określające zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel akademicki ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia oraz wzory dokumentów stosowanych w ramach powyższej procedury.

Regulacje, o których mowa, zostały zawarte w rozp. MZ z dn. 03.10.2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. poz. 1359). Wspomniany akt wykonawczy wydano na podstawie kompleksowego znowelizowanych przepisów ustawy z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), określających uprawnienia nauczycieli akademickich w przedmiocie ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia. Zmiany w tym obszarze wprowadzono na mocy ustawy nowelizującej z dn. 11.07.2014 r. (Dz.U. poz. 1198), która weszła w życie z dniem 01.10.br.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozp. MZ z dn. 03.10.2014 r. badanie lekarskie nauczyciela akademickiego jest przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wzór skierowania zawiera załącznik nr 1 do cyt. rozp.
Nauczyciel akademicki zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia skierowania na to badanie, przedstawiając uprawnionemu lekarzowi dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia. Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości nauczyciela akademickiego.
W myśl § 4 ust. 1 cyt. rozp. badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza obejmuje badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy. W przypadku gdy uprawniony lekarz uzna za niezbędne wykonanie badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych wystawia nauczycielowi akademickiemu skierowanie na te badania bądź konsultacje. Zarówno podstawowe badania lekarskie, jak i konsultacje specjalistyczne lub badania pomocnicze przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela akademickiego i konieczności powstrzymywania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.
Wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia określono w załączniku nr 2 do cyt. rozp. Orzeczenie lekarskie wydaje się w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel akademicki, drugi rektor uczelni, który skierował tego nauczyciela na badanie lekarskie, a trzeci jest dołączany do dokumentacji medycznej nauczyciela akademickiego.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące kwestii udzielenia nauczycielom akademickim urlopu dla poratowania zdrowia, czyli rozp. MZ z dn. 14.12.2006 r. (Dz.U. Nr 247, poz. 1817), utraciły moc z dniem 01.10.br.

Maciej Ofierski