Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Oznaczenie upustu na fakturze VAT

Oznaczenie upustu na fakturze VAT

0
Oznaczenie upustu na fakturze VAT

Czy faktura VAT zawierająca cenę jednostkową towaru bez pomniejszenia jej o udzielony na towar upust jest fakturą wystawioną poprawnie w świetle obowiązujących przepisów tj. czy jest zgodna z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2013 r. (data wpływu 15 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur w przypadku udzielania upustów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2013 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur w przypadku udzielania upustów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W zakresie prowadzonej działalności Spółka sprzedaje m.in. produkowane przez Spółkę materiały budowlane. Sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka wystawia faktury VAT w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 marca 2011 r.).

Wnioskodawcy, w związku z wprowadzeniem u niego nowego systemu informatycznego z zakresu księgowości, został zaproponowany następujący sposób wystawiania faktur VAT: faktura VAT według nowego systemu ma wskazywać cenę jednostkową netto, będącą ceną katalogową, ponadto uwzględniać w osobnej rubryce tzw. procentowy upust udzielony kontrahentowi oraz wskazywać ilość sztuk zakupionego przez kontrahenta towaru/usługi. Z takiej faktury nie będzie wynikać jednakże tzw. jednostkowa cena ostateczna tj. po uwzględnieniu owego upustu, w konsekwencji czego przemnożenie ilości zakupionego towaru/usługi przez wskazaną cenę jednostkową powodować będzie otrzymanie wartości innej niż wartość jednostkowa netto, która to jest wyjściową dla obliczenia podatku VAT. Faktura będzie uwzględniać upust dopiero po przemnożeniu wskazanej katalogowej ceny jednostkowej towaru/usługi netto przez ilość zakupionego towaru/usługi. W pozostałym zakresie faktury VAT będą zawierały wskazane w sposób prawidłowy wszystkie elementy o jakich mowa w par. 5 powołanego powyżej rozporządzenia.

W związku z powyższym, Spółka powzięła wątpliwość co do prawidłowości przyszłych wystawianych przez nią faktur VAT z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tj. art. 106 ust. 1 oraz rozporządzenia Ministra Finansów wydanego w tymże zakresie, na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktura VAT zawierająca cenę jednostkową towaru bez pomniejszenia jej o udzielony na towar upust jest fakturą wystawioną poprawnie w świetle obowiązujących przepisów tj. czy jest zgodna z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa faktura VAT nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy podatku VAT są zobowiązani wystawić fakturę VAT stwierdzającą m.in. cenę jednostkową bez podatku VAT.

Na podstawie art. 106 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów określił w § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 marca 2011 r.) dane jakie winna zawierać faktura, gdzie w pkt 9 wskazał, że faktura powinna zawierać tzw. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku tzw. cenę jednostkową netto, przy czym nie wskazano co mieści się pod owym pojęciem ceny jednostkowej netto.

Wnioskodawca po analizie przepisów podatkowych nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, co mieści się pod owym pojęciem ceny jednostkowej towaru (usługi) netto. Odpowiedzi na owe pytanie nie daje również ustawa z dnia 5 lipca 2011 r. o cenach (Dz. U. z dnia 11 września 2001 r. z późn. zm.).

W art. 3 ust. 1 pkt 2 owej ustawy ustawodawca określa cenę jednostkową netto bardzo lakonicznie poprzez stwierdzenie, że jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. Tym samym ustawodawca ciągle nie daje odpowiedzi, czy cena jednostkowa towaru netto winna uwzględniać udzielony upust. Zdaniem Wnioskodawcy – Spółki, cena jednostkowa netto, winna uwzględniać udzielone upusty, bowiem tylko wtedy cena ta zawarta w fakturze VAT jest informacją czytelną i niewprowadzającą w błąd. W przeciwnym razie faktura VAT zawierająca wskazanie ceny katalogowej jako ceny jednostkowej netto oraz procentowego upustu nieuwzględnionego w jej wysokości może być uznana za fakturę wadliwą. Cena jednostkowa netto powinna być ceną jaką kupujący ma ostatecznie zapłacić w momencie wystawiania faktury. Upusty udzielone przed ostatecznym ustaleniem ceny zmniejszają samą cenę (katalogową). Jeśli zatem rabat jest udzielany w momencie wystawienia faktury, obrót czyli sumę wartości sprzedaży netto zmniejsza się o kwotę udzielonego rabatu. Tym samym odpowiedniemu zmniejszeniu powinny ulec ceny jednostkowe. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w piśmie z dnia 7 października 1995 r. nr …. oraz Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 04.01.2004 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, cena jednostkowa towaru (czy też usługi) netto winna być zatem wskazana na fakturze VAT już po jej obniżeniu przez udzielony Spółce upust, a dopiero następnie tak wskazana cena winna być przemnażana przez ilość zakupionego towaru/usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy o których mowa w art. 15 ust. 1 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Ogólne regulacje dotyczące danych jakie powinny zawierać faktury, zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia zarejestrowany podatnik VAT czynny.

Natomiast w myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktura powinna zawierać:

 • datę jej wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – zarejestrowany czynny podatnik VAT – w związku z wprowadzeniem u niego nowego systemu informatycznego z zakresu księgowości, wystawiać będzie faktury w następujący sposób: faktura VAT, według nowego systemu, ma wskazywać cenę jednostkową netto będącą ceną katalogową, ponadto uwzględniać w osobnej rubryce tzw. procentowy upust udzielony kontrahentowi oraz wskazywać ilość sztuk zakupionego przez kontrahenta towaru/usługi. Faktura będzie uwzględniać upust dopiero po przemnożeniu wskazanej katalogowej ceny jednostkowej towaru/usługi netto przez ilość zakupionego towaru/usługi. W pozostałym zakresie faktury VAT będą zawierały wskazane w sposób prawidłowy wszystkie elementy o jakich mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności § 5 ust. 1 pkt 8, 9, 10 rozporządzenia stwierdzić należy, iż wystawiane przez Wnioskodawcę faktury w taki sposób, iż w osobnych pozycjach będą wykazane odpowiednio: cena jednostkowa netto, procentowy upust udzielony kontrahentowi oraz ilość sztuk towaru/usługi, będą odpowiadały obowiązującym regulacjom prawnym. Nieuwzględnianie w cenie jednostkowej netto udzielanego upustu nie stanowi naruszenia przepisów prawa, bowiem ustawodawca dopuszcza wykazywanie kwot wszelkich rabatów albo poprzez uwzględnienie ich w cenie jednostkowej netto albo w osobnej pozycji.

Reasumując, wystawiana przez Wnioskodawcę faktura, zawierająca cenę jednostkową towaru bez pomniejszenia jej o udzielony na towar upust, będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, o ile – jak wskazał Wnioskodawca – wszystkie pozostałe elementy, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, będą wykazane w sposób prawidłowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn. 18 czerwca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-307/13-2/AW