Strona główna Aktualności prawa pracy Prawo pracy Pakiet mobilności już obowiązuje polskie firmy transportowe

Pakiet mobilności już obowiązuje polskie firmy transportowe

0
Pakiet mobilności już obowiązuje polskie firmy transportowe

Z dniem 1 marca br. weszły w życie rozwiązania dotyczące branży transportowej, które ujęto w tzw. pakiecie mobilności. Chodzi w tym przypadku o wdrożenie w ramach krajowych regulacji unijnych dyrektyw oraz o umożliwienie stosowania rozporządzeń wydanych przez organy UE.

Pakiet mobilności nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, zwłaszcza wśród tych firm przewozowych, które zajmują się międzynarodowym transportem drogowym. Jest to związane z rosnącymi kosztami wynikającymi ze zmian zasad wynagradzania kierowców delegowanych za granicę. Polega to na tym, że po zmianach do wspomnianych kierowców będą miały zastosowanie stawki obowiązujące w danym państwie członkowskim – te zaś są zazwyczaj wyższe od stawek krajowych. Pracodawca będzie musiał zapewnić wynagrodzenie w tej formie, bowiem do kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe nie będzie już można stosować diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych.

Pakiet mobilności został przeniesiony na grunt krajowego prawa za pośrednictwem ustawy z dnia 26 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 209). W drodze tej ustawy wdrożeniu uległa dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014 oraz dyrektywa 2002/15/WE w odniesieniu do przepisów socjalnych dotyczących działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 roku umożliwia ponadto stosowanie w odniesieniu do polskich podmiotów:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 roku zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/200 (WE) i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17).

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 roku przewiduje zmiany m.in. w następujących aktach prawnych:

  • w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U z 2022 r. poz. 180, ze zm.),
  • w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412, ze zm.),
  • w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach (Dz.U. z 2020 r. poz. 900, ze zm.).

Nowelizacja wdrażająca pakiet mobilności weszła w życie z dniem 1 marca 2022 roku, z kilkoma wyjątkami, dla których określono inny termin wejścia w życie, m.in. 1 lutego 2022 roku.

zxc