Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor PESEL na legitymacji szkolnej: wymiana dokumentów będzie stopniowa

PESEL na legitymacji szkolnej: wymiana dokumentów będzie stopniowa

0
PESEL na legitymacji szkolnej: wymiana dokumentów będzie stopniowa

Określenie nowego wzoru legitymacji szkolnej nie oznacza, że szkoły muszą niezwłocznie wydać wszystkim uczniom nowe dokumenty – wynika z przepisów przejściowych nowelizacji rozp. o świadectwach.

 

Zgodnie z rozp. MEN z dn. 29.12.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 23), które weszło w życie 23 stycznia 2015 r., wśród danych zamieszczanych na legitymacji szkolnej ucznia musi znajdować się numer PESEL (w przypadku ucznia, który nie posiada tego numeru – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). We wskazanym rozp. MEN określiło nowy wzór legitymacji, z odpowiednim (na pierwszej stronie) miejscem na wpisanie numeru PESEL. Nie oznacza to jednak konieczności natychmiastowej wymiany dokumentów. Nowelizacja daje szkołom czas na wprowadzenie nowego wzoru legitymacji do obiegu szkolnego.

Po pierwsze, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów (dla uczniów niepełnosprawnych i pozostałych – odpowiednio nr 67 i 66) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. W legitymacjach tych, na drugiej stronie nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach…”, należy odręcznie wpisać numer PESEL ucznia lub – w razie jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

Po drugie, legitymacje na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie – nie dotyczy to legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych. Tu MEN wzięło pod uwagę fakt, że wiele szkół ma jeszcze zapasy starych druków. Będzie je można wykorzystać jeszcze tylko w przyszłym roku szkolnym (jak wyżej wskazano, numer PESEL trzeba w takim wypadku wpisać odręcznie).

 

Dowiedz się więcej: Świadectwa, dyplomy, legitymacje szkolne – omówienie zmian