Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe PIT pracownika, który wykonuje zlecenia w firmie zewnętrznej na rzecz pracodawcy

PIT pracownika, który wykonuje zlecenia w firmie zewnętrznej na rzecz pracodawcy

0
PIT pracownika, który wykonuje zlecenia w firmie zewnętrznej na rzecz pracodawcy

W jaki sposób pracodawca ma obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz sporządzić informację PIT-11 w przypadku, gdy pracownik osiąga przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskanych z zewnętrznej firmy wykonywanej na rzecz pracodawcy?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 kwietnia 2014 r. (wpływ do Biura – 8 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym 20 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenia informacji PIT-11 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenia informacji PIT-11.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 12 czerwca 2014 r. znak: IBPB II/1/415-300/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 20 czerwca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Uczelnia – Wnioskodawca zawarła umowy z przedsiębiorcami A i B na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na terenie Uczelni.

Przedsiębiorcy A i B w celu realizacji umowy z Uczelnią zatrudniają na umowę zlecenia lub umowę o dzieło pracowników Wnioskodawcy (Uczelni).

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z własnym pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Jednocześnie w myśl art. 4 pkt 2a powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnikiem składek w stosunku do pracownika jest pracodawca.

Zatem w przedstawionej sytuacji Uczelnia jest płatnikiem składek od umów zlecenia lub umów o dzieło zawartych przez pracowników z podmiotem trzecim, gdyż praca wykonywana jest na rzecz Uczelni. Uczelnia ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników sumuje wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wynagrodzenie z zawartych z przedsiębiorcami umów zlecenia lub umów o dzieło.

Przedsiębiorca A obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłacanego wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło z pracownikiem Uczelni od kwoty brutto przychodu odejmuje składki społeczne pracownika (13,71 %), odejmuje koszty uzyskania przychodu, tak wyliczoną zaliczkę pomniejsza o składkę zdrowotną (7,75%).

Przykładowy sposób wyliczenia (przedsiębiorca A):

wynagrodzenie brutto – 1.000,00 zł

składki społeczne pracownika (13,71 %) – 137,10 zł

koszty uzyskania (20%) – 172,58 zł

dochód do opodatkowania – 690,00 zł

podatek brutto – 124,20zł

składka zdrowotna (7,75%) – 66,87 zł

składka zdrowotna (1,25%) – 10,79zł

zaliczka podatkowa – 57,00 zł

wynagrodzenie netto – 728,24 zł

Przedsiębiorca B obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłaconego wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło z pracownikami uczelni od kwoty brutto przychodu odejmuje koszty uzyskania przychodu i oblicza zaliczkę na podatek dochodowy.

Przykładowy sposób wyliczenia (przedsiębiorca B):

wynagrodzenie brutto – 1.000,00 zł

koszty uzyskania (20%) – 200,00 zł

dochód do opodatkowania – 800,00 zł

zaliczka podatkowa – 144,00 zł

wynagrodzenie netto – 856,00 zł

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Uczelnia w opisanej sytuacji stosuje poprawny sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ze stosunku pracy?
Czy poprawny sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stosuje przedsiębiorca A czy przedsiębiorca B?
Czy prawidłowo sporządzona będzie informacja PIT-11 dla pracowników Uczelni uwzględniający zapłacone przez pracowników składki społeczne i składki zdrowotne od zawartych z przedsiębiorcami umów?
Zdaniem Uczelni, prawidłowy sposób obliczenia wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie lub umowy o dzieło stosuje przedsiębiorca B. W świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorca jest tylko płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W opinii Uczelni to Uczelnia, z uwagi na fakt, że jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do pracowników, powinna pomniejszać podstawę opodatkowania ze stosunku pracy o składki na ubezpieczenie społeczne wyliczone od wynagrodzenia pracownika z umowy zawartej z przedsiębiorcą. Według Uczelni, z wynagrodzenia ze stosunku pracy należy potrącić składki społeczne pracownika (składka emerytalna 9,76%, składka rentowa 6,5%, składka chorobowa 2,45%) ze stosunku pracy oraz z zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło z przedsiębiorcą, potrącić składkę zdrowotną (9%). Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ze stosunku pracy odjąć również pracownikowi potrącone składki społeczne oraz wyliczoną zaliczkę pomniejszyć o 7,75% składki zdrowotnej.

Przykładowy sposób wyliczenia wynagrodzenia ze stosunku pracy pracownika, który zawarł umowę zlecenia lub umowę o dzieło z przedsiębiorcą:

wynagrodzenie ze stosunku pracy brutto – 5.000,00 zł

składki społeczne ze stosunku pracy 13,71% – 685,50zł

składki społeczne wyliczone z umowy z przedsiębiorcą 13,71 % – 137,10 zł

koszty uzyskania – 111,25 zł

podstawa opodatkowania – 4066,00 zł x18% – 46,33 zł = 685,55 zł

składka zdrowotna 7,75% ze stosunku pracy – 334,37 zł

składka zdrowotna 7,75% z umowy z przedsiębiorcą – 66,87 zł

zaliczka – 284,00 zł

Po zakończonym roku podatkowym Uczelnia sporządzi informację PIT-11 dla pracowników z uwzględnieniem tylko przychodu ze stosunku pracy oraz z zapłaconymi składkami społecznymi oraz z zapłaconą składka zdrowotną (7,75%) od przychodu z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartych z przedsiębiorcami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenia informacji PIT-11.

W zakresie pytania nr 2 – wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu – odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy stanowi, iż podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

Z przepisu art. 31 ww. ustawy wynika, iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Przepis art. 32 ust. 2 zdanie pierwsze ww. ustawy stanowi, iż za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ww. ustawy zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1, 1a i 2 zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika (art. 32 ust. 3b).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. (…).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Uczelnia – Wnioskodawca zawarła umowy z przedsiębiorcami A i B na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na terenie Uczelni. Przedsiębiorcy A i B w celu realizacji umowy z Uczelnią zatrudniają na umowę zlecenia lub umowę o dzieło pracowników Wnioskodawcy (Uczelni).

Uczelnia jest płatnikiem składek od umów zlecenia lub umów o dzieło zawartych przez pracowników z podmiotem trzecim, gdyż praca wykonywana jest na rzecz Uczelni. Uczelnia ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników sumuje wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wynagrodzenie z zawartych z przedsiębiorcami umów zlecenia lub umów o dzieło.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż Wnioskodawca (Uczelnia), obliczając pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, może odliczyć od przychodów ze stosunku pracy składki na ubezpieczenie społeczne pobrane od przychodów pracownika z tytułu umowy zlecenia uzyskanych w firmie zewnętrznej.

Należy bowiem zauważyć, iż w myśl art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrącanych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Skoro w niniejszej sprawie Wnioskodawca będący płatnikiem ww. składki na ubezpieczenie społeczne potrąca zgodnie z uregulowaniami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to ustalając podstawę obliczenia podatku, ma prawo do pomniejszenia dochodu o ww. składki na ubezpieczenie społeczne pobrane ze środków podatnika (pracownika Uczelni).

Zasada powyższa dotyczy również zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia, obliczając pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy może obniżyć zaliczkę o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczone od przychodów pracownika z tytułu umowy zlecenia uzyskanych w firmie zewnętrznej.

Należy bowiem zauważyć, iż w myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przy czym należy pamiętać, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Skoro w niniejszej sprawie Wnioskodawca będący płatnikiem ww. składki na ubezpieczenie zdrowotne obniża zaliczkę na podatek zgodnie z uregulowaniami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to ustalając tą zaliczkę, ma prawo do jej obniżenia o ww. składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez Uczelnię ze środków podatnika (pracownika Uczelni), tj, z przychodów uzyskanych z tytułu umowy zlecenia z firmą zewnętrzną.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy, że obliczając pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, może odliczyć od przychodów ze stosunku pracy składki na ubezpieczenie społeczne pobrane od przychodów pracownika z tytułu umowy zlecenia uzyskanych w firmie zewnętrznej oraz że po zakończeniu roku podatkowego Uczelnia sporządzi informację PIT-11 dla pracowników z uwzględnieniem przychodu ze stosunku pracy oraz zapłaconymi składkami społecznymi i składką zdrowotną (7,75%) od przychodu z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartych z firmami zewnętrznymi – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2014 r., sygn. IBPBII/1/415-300/14/MK