Strona główna Podatki PIT PIT za 2021: kto odliczy wydatki na Internet?

PIT za 2021: kto odliczy wydatki na Internet?

0
PIT za 2021: kto odliczy wydatki na Internet?

W rozliczeniu podatku za 2021 rok podatnicy mogą skorzystać z odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet. Prawo do korzystania z tzw. ulgi internetowej nie przysługuje jednak wszystkim podatnikom. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc odliczyć wydatki związane z użytkowaniem Internetu?

Komu przysługuje ulga internetowa?

Korzystanie z ulgi internetowej ograniczono na mocy art. 26 ust. 6h dodanego do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1426, z późn. zm). Prawo do rozliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci internetowej mają wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednich latach nie korzystali z tego odliczenia. Co istotne, osoby te mogą korzystać z ulgi internetowej tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

W 2022 roku z ulgi internetowej skorzysta podatnik, który:

1) poniósł w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,

2) posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet zawierające w szczególności: dane identyfikujące go jako kupującego/odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu) oraz

3) w latach wcześniejszych nie korzystał z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystał z niej w zeznaniu za rok 2020.

Przykład 1

Podatnik w 2014 i 2015 r. korzystał z odliczenia za Internet. Teraz za 2021 r. chciałby ponownie skorzystać z odliczenia. Prawo do ulgi mu nie przysługuje.

Przykład 2

Podatnik od 2017 r. posiada przyłącze internetowe, regularnie płaci za Internet. W 2021 r. podatnik podejmuje decyzję o tym, by skorzystać z ulgi. Prawo do ulgi przysługuje mu za rok 2021 i 2022.

Kwota maksymalnego odliczenia pozostaje bez zmian, tj. 760 zł. Podstawą odliczenia może być nie tylko faktura VAT, ale każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci Internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

Jeśli umowę dostępu do Internetu zawarło wspólnie kilka osób, to każdej z tych osób przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu, pod warunkiem że posiada ona dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu.

Przykład 3

Małżonkowie w umowie o świadczenie usługi dostępu do Internetu wpisani są razem jako odbiorcy tej usługi. W roku podatkowym za użytkowanie Internetu otrzymali i opłacili faktury VAT wystawione na imiona i nazwiska ich obojga na łączną kwotę 1000 zł. Mąż korzystał już z ulgi internetowej w zeznaniu za rok 2018 i 2019, w związku z czym ulga już mu nie przysługuje. Żona nigdy wcześniej nie korzystała z tej ulgi i jako kupująca usługę dostępu do Internetu oraz ponoszą ca wydatki z tego tytułu może w zeznaniu za 2021 r. skorzystać z ulgi internetowej do wysokości 760 zł.

Z ulgi mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Jakie wydatki można odliczyć?

W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkownikiem Internetu, np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet. Jeżeli dostęp do Internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez operatora musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.

Ważne! Jeżeli podatnik korzysta z usługi „pakiet telewizyjno-internetowy”, to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.

Przykład 4

W roku podatkowym za korzystanie z usług dostępu do telewizji kablowej, telefonu stacjonarnego i Internetu firma wystawiła faktury VAT na kwotę 1500 zł, z czego 800 zł za usługi internetowe. Odliczeniu w ramach ulgi internetowej podlegają zatem wydatki do kwoty 760 zł, tj. do wysokości przysługującego limitu.

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Osoba będąca podatnikiem podatku dochodowego obliczanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (czyli np. uzyskująca dochody z pracy), odliczeń dokonuje od dochodu. Z kolei osoba będąca podatnikiem podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odliczeń dokonuje od przychodu.

Ulgę internetową odlicza się od dochodu w PIT-36/ PIT-37 albo od przychodu w PIT-28, załączając do zeznania PIT/O (informacja o odliczeniach).

B.O.