Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Płace, emerytury i renty w styczniu 2014 roku

Płace, emerytury i renty w styczniu 2014 roku

0
Płace, emerytury i renty w styczniu 2014 roku

W styczniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw rosło w skali roku szybciej niż w poprzednim miesiącu. Przy niskiej, stabilnej dynamice cen konsumpcyjnych, umocnił się wzrost siły nabywczej płac.

Przeciętne miesięczne emerytury i renty w obu systemach, zarówno nominalne jak i realne, rosły w tempie słabszym niż przed miesiącem, ale nadal szybszym niż wynagrodzenia.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2013 r. wyniosło 3650,06 zł, tj. było o 3,4% wyższe niż w roku poprzednim (w 2012 r. obserwowano wzrost o 3,7%). W ujęciu realnym przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększyło się o 2,5% (wobec wzrostu o 0,1% w 2012 r.).

W styczniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3805,28 zł i było wyższe niż przed rokiem o 3,4% (wobec wzrostu o 2,7% w grudniu ub. roku oraz o 0,4% w styczniu ub. roku). Wzrost płac obserwowano w większości sekcji, w tym największy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,0%, wobec spadku przed rokiem o 9,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,6%), przetwórstwie przemysłowym oraz obsłudze rynku nieruchomości (po 4,4%). Niższe niż w styczniu ub. roku były przeciętne płace w górnictwie i wydobywaniu (o 3,1%).

Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu najbardziej zwiększyły się przeciętne miesięczne wynagrodzenia w jednostkach produkcji wyrobów z metali (o 6,8%), produkcji mebli (o 6,4%), handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi oraz ich naprawy (o 5,3%), a także produkcji maszyn i urządzeń (o 5,1%). Niższe niż przed rokiem były wynagrodzenia w dziale wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 4,7%).

W styczniu br. kwota wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się w skali roku o 3,4% (wobec spadku o 0,4% przed rokiem). Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. była wyższa niż przed rokiem o 2,7% (wobec spadku o 1,3% w styczniu ub. roku i wzrostu o 2,1% w grudniu ub. roku).

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w styczniu br. była o 4,8% większa niż przed rokiem i wyniosła 1944,21 zł, a jej siła nabywcza wzrosła o 4,1%. Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych ukształtowała się na poziomie 1142,61 zł, tj. o 4,6% wyższym niż w styczniu ub. roku. Jej siła nabywcza zwiększyła się o 3,9%.

W styczniu br. wartość wypłat z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenie społeczne) wyniosła 207,6 mln zł i była o 1,2% wyższa niż przed miesiącem i o 11,7% niższa niż przed rokiem.
Z tytułu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wypłacono w styczniu br. 191,9 mln zł, tj. o 20,4% więcej niż przed rokiem i o 1,9% więcej niż przed miesiącem. W styczniu br. zrealizowano 9,5 tys. wypłat z Funduszu Emerytur Pomostowych (przed rokiem 7,1 tys.). Łączna kwota wypłat wyniosła 22,0 mln zł i była o 35,1% wyższa niż w styczniu ub. roku.

źródło: GUS