Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Płace w „budżetówce”, uposażenie posłów i senatorów oraz odpis na ZFŚS w 2015 roku bez zmian

Płace w „budżetówce”, uposażenie posłów i senatorów oraz odpis na ZFŚS w 2015 roku bez zmian

0

Sejm poparł wszystkie senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację.

 

W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych na poziomie z 2008 r. pozostaną wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Oznacza to m.in., że nie zmienią się uposażenia oraz diety parlamentarne posłów i senatorów. Na poziomie z 2014 r. pozostaną też co do zasady płace w „budżetówce” oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jedna z poprawek Senatu zakłada wyłączenie z zamrożenia pieniędzy na nowe etaty w biurze GIODO oraz Krajowym Biurze Wyborczym w 2015 r. Kolejna poprawka dopisuje wynagrodzenia marszałków i wicemarszałków obu izb parlamentu do listy wyjętych spod zamrożenia w przyszłym roku wynagrodzeń posłów i senatorów, a także innych wynagrodzeń wypłacanych w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Sejmu i Senatu.

Ustawa wskazuje też, że z Funduszu Pracy będą sfinansowane staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2015 r. tzw. rezydentury będą częściowo finansowane z budżetu państwa. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób. W ustawie doprecyzowano także przepisy dotyczące specjalizacji lekarzy.

W zakresie podatku akcyzowego w ustawie dodano przepisy nakazujące traktować jak podatników podatku akcyzowego wszelkie podmioty produkujące papierosy niezgodnie z ustawą (tj. poza składem podatkowym). Produkcją, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, będzie wytwarzanie papierosów, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów (nie dotyczy wytwarzania ręcznego domowym sposobem w gospodarstwach domowych). Ponadto w ustawie zmieniono sposób obliczania podatku akcyzowego na cygara i cygaretki z ilościowego na wagowy, co ma zapobiec wykorzystywaniu pseudo-cygar służących do wytwarzania papierosów.

Ponadto ustawa zobowiązuje samorządy do przeznaczania na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ustawa wprowadza także maksymalny limit wydatków przeznaczonych na koszty dojazdów sędziów. Limit ten określono na 10 mln zł a wysokość zwrotu kosztów ustali Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu. W przypadku gdyby istniało zagrożenie przekroczenia tego limitu minister będzie miał prawo zmniejszenia wysokości kwoty zwrotu.

Ustawa zostanie teraz przekazana do Prezydenta.

Źródło: www.sejm.gov.pl, oprac. B. Opar