Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Pobieranie zasiłku przez opiekuna osoby niepełnosprawnej wpłynie na status bezrobotnego

Pobieranie zasiłku przez opiekuna osoby niepełnosprawnej wpłynie na status bezrobotnego

0
Pobieranie zasiłku przez opiekuna osoby niepełnosprawnej wpłynie na status bezrobotnego

Z dniem 15.05.br. wchodzi w życie, z jednym wyjątkiem, ustawa z dn. 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567), zwana dalej „ustawą z dnia 04.04.2014 r.”, która realizując zalecenia wynikające z orzecznictwa TK, przywraca prawo do zasiłków dla opiekunów zajmujących się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

W ramach wspomnianej ustawy znowelizowano także inne przepisy, w tym takie, które definiują pojęcie bezrobotnego. Formalną definicję wyrażenia „bezrobotny” zawiera art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.). W wyliczeniu ujętym w tym przepisie (lit. a–l) określono warunki dotyczące różnych aspektów (m.in. w zakresie wieku, prawa do świadczeń emerytalnych oraz zasiłków), których spełnienie jest wymagane w celu uzyskania statusu bezrobotnego. Na mocy ustawy z dnia 04.04.2014 r. do katalogu wspomnianych warunków, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia dodano nowy podpunkt oznaczony literą m. Ze zmiany tej wynika, że pobieranie na podstawie ustawy z dn. 04.04.2014 r. zasiłku dla opiekuna będzie czynnikiem uniemożliwiającym posiadanie statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.
Jednocześnie w ustawie z dn. 04.04.2014 r. funkcjonuje zapis (art. 2 ust. 6) obejmujący zastrzeżenie, zgodnie z którym zarejestrowanie się w PUP jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dn. 01.07.2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna. Chodzi zatem o okres, w którym – wskutek wadliwej inicjatywy legislacyjnej zakwestionowanej przez TK – opiekunowie osób niepełnosprawnych zostali pozbawieni prawa do zasiłku. Posiadanie statusu bezrobotnego w tym okresie nie spowoduje niewypłacenia zaległych zasiłków wraz z należnymi odsetkami.

Maciej Ofierski