Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Podatek liniowy od indywidualnej praktyki lekarskiej

Podatek liniowy od indywidualnej praktyki lekarskiej

0
Podatek liniowy od indywidualnej praktyki lekarskiej

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo opodatkowania dochodów, uzyskanych z tytułu świadczenia usług w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, w tym świadczonych na rzecz osoby prawnej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19%?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu 27 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonuje wolny zawód lekarza i prowadzi działalność gospodarczą w formie prywatnej, indywidualnej praktyki lekarskiej, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i z tego tytułu wystawia podmiotom, na rzecz których świadczy usługi, stosowne rachunki.

Zatrudniony jest równocześnie na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (Szpitalu).
Pozostając we wskazanym wyżej stosunku pracy, Wnioskodawca w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej świadczy usługi, także (poza dotychczasowymi świadczeniobiorcami) na rzecz innego odrębnego podmiotu – osoby prawnej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), w zakresie pokrywającym się z tym, jaki świadczy na rzecz swojego pracodawcy.
Z tego tytułu wystawia tej osobie prawnej (Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) odpowiednie rachunki. Osoba prawna (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) świadczyć będzie z kolei usługi także na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Szpitala), tj. pracodawcy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo opodatkowania dochodów, uzyskanych z tytułu świadczenia usług w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, w tym świadczonych na rzecz osoby prawnej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19%…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19%. Stosownie zaś do ust. 3 ww. przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz osoby prawnej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w takim samym zakresie, jak na rzecz swojego pracodawcy, tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Szpitala). Wskazana osoba prawna (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) świadczy zaś usługi na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Mając powyższe na uwadze, wydaje się uprawnionym pogląd, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania wskazane wyżej, a unormowane w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastrzeżenie. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę (podatnika) w ramach stosunku pracy odpowiadają co prawda czynnościom, które wykonuje On w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla osoby prawnej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), jednak takiego świadczenia usług nie należy traktować jako „świadczenia usług na rzecz pracodawcy” w rozumieniu przyjętym w powołanym wyżej przepisie.
Uzasadnione wydaje się być zatem stanowisko, iż Wnioskodawca wykonując usługi dla osoby prawnej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), świadczy je na jej rzecz, a nie na rzecz swojego pracodawcy, a tym samym osiągnięty z tego tytułu dochód opodatkowany zostać może na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (tzw. podatek liniowy). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli te usługi odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden ze wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym, bądź wykonywał w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wykonuje czynności wynikające z umowy o pracę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dodatkowo świadczy On również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (prywatnej praktyki lekarskiej) usługi medyczne na rzecz osoby prawnej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), w zakresie odpowiadającym czynnościom jakie wykonuje w ramach stosunku pracy.

Mimo, iż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczyć będzie usługi na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie można uznać, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywać będzie usługi na rzecz obecnego pracodawcy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Mając powyższe na względzie, jak również okoliczność, iż usługi na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczone są w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, stwierdzić należy, iż może On uzyskiwane z tej działalności dochody opodatkować tzw. podatkiem liniowym, pod tym jednakże warunkiem, iż w 2012 r. lub 2013 r. nie był On zatrudniony w tym podmiocie (Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) na podstawie umowy o pracę (lub będąc zatrudnionym nie uzyskał przychodów ze świadczenia usług w warunkach, o których mowa w cyt. powyżej art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego stanu faktycznego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn. 3 września 2013 r. nr IPTPB1/415-417/13-2/MD