Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Podwyższone stawki VAT będą obowiązywały do końca 2016 r.

Podwyższone stawki VAT będą obowiązywały do końca 2016 r.

0

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przewiduje utrzymanie wyższych stawek VAT jeszcze przez kolejne 3 lata. 

Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2013 r. „Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013” oraz „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016” zakłada utrzymanie aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, przedłużenie obowiązywania obecnych stawek spowodowane zostało koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, jak również słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczających wzrost polskiej gospodarki.

Utrzymanie do 2016 r. obecnych stawek VAT ma służyć ochronie zagrożonej nierównowagi budżetu państwa. Równowaga budżetowa i stabilność finansów publicznych są wartościami konstytucyjnymi o priorytetowym charakterze, w związku z tym wprowadzone zmiany są w pełni uzasadnione – przekonuje ustawodawca.

Stawki VAT zostały podniesione do obecnego poziomu w 2011 roku. Po upływie trzech lat, czyli w 2014 roku miały zostać obniżone, jednak już od kilku miesięcy pojawiały się informacje o utrzymaniu wyższego VAT-u.

W związku z utrzymaniem obecnie obowiązujących stawek VAT do 2016 r. oraz z podejmowanymi działaniami po stronie wydatkowej budżetu państwa nie ma już konieczności utrzymywania w ustawie o VAT mechanizmu warunkowych podwyżek stawek VAT, w przypadku gdyby miało dojść do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB. Zdecydowano się zatem usunąć ten mechanizm. W projekcie nowelizacji ustawy uchyla się, jako zbędny, ust. 3 art. 146f przewidujący dla roku 2013 wprowadzenie warunkowych podwyżek stawek podatku VAT w sytuacji, gdyby doszło do przekroczenia, o którym wyżej mowa.

Źródło: www.kprm.gov.pl, oprac. B. Opar