Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

0
Polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

W Dzienniku Ustaw pod poz. 995 opublikowano ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.

Konwencja zastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku. Pozwoli ona zapobiegać szkodliwemu zjawisku międzynarodowego, podwójnego opodatkowania, w tym wypadku w dwustronnych stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a USA. Dokument ma zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w USA lub w obu państwach.

Na wniosek strony amerykańskiej wprowadzono do Konwencji przepis, zamieszczany obecnie standardowo w amerykańskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, który zastrzega prawo każdego z państw do opodatkowania, zgodnie z prawodawstwem krajowym obywatela lub osoby prawnej  mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na jego terytorium.  Przepis ten przyznaje każdemu z państw prawo do opodatkowania dochodów byłych obywateli lub osób długo zamieszkujących dany kraj – w odniesieniu do dochodów uzyskanych w tym państwie, również w okresie 10 lat po zmianie miejsca zamieszkania lub utracie obywatelstwa.

Szczegółowe postanowienia Konwencji określają, jakie podmioty, w jakim zakresie i na jakich zasadach będą opodatkowane w jednym lub w drugim państwie.  Umowa reguluje kwestie opodatkowania różnych dochodów od osób prawnych i fizycznych, takich np. jak odsetki, należności licencyjne, zyski ze sprzedaży majątku, dywidendy, emerytury, alimenty, renty itp. W miejsce dotychczasowego zwolnienia z podatku za uzyskane odsetki, wprowadzona zostaje stawka podatkowa 5%, podobnie jak w odniesieniu do należności licencyjnych (poprzednio było to 10%).

Wynagrodzenia pracowników najemnych  mających miejsce zamieszkania w jednym państwie, a zatrudnionych w drugim, mogą być w nim opodatkowane, jeśli pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 183 dni w każdym 12 miesięcznym okresie w danym roku podatkowym.  Osobno uregulowane jest opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów, artystów, sportowców  Co do zasady emerytury, ubezpieczenia społeczne, renty kapitałowe, alimenty i świadczenia na rzecz dzieci, będą opodatkowane w państwie rezydencji danej osoby, z przewidzianymi w Konwencji wyjątkami.  Emerytury i renty pochodzące z państwowego systemu zabezpieczeń społecznych podlegać będą opodatkowaniu jedynie w państwie, w którym są wypłacane. Konwencja ustala tez zasady opodatkowania świadczeń innych niż wynagrodzenie za pracę, a otrzymywanych przez studentów, uczniów i praktykantów.

Źródło: www.prezydent.gov.pl