Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie Pomoc dla uczniów poszkodowanych przez zjawiska pogodowe

Pomoc dla uczniów poszkodowanych przez zjawiska pogodowe

0
Pomoc dla uczniów poszkodowanych przez zjawiska pogodowe

Uczniowie dotknięci skutkami nawałnic lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych otrzymają pomoc materialną. Z dniem 7 września br. weszło w życie rozp. RM z dn. 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. (Dz.U. poz. 1035).

 

Zgodnie z § 2 cyt. rozp. pomoc w formie zasiłku losowego w wysokości 500 lub 1000 zł będzie mogła być udzielona uczniom realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Zasiłek zostanie wypłacony tym uczniom, których rodziny otrzymały zasiłek celowy przyznawany na podstawie art. 40 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) w związku ze stratami poniesionymi w 2013 roku w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi.

Uczniowie, których rodziny otrzymały zasiłek celowy w wysokości do 3000 zł, otrzymają pomoc w wysokości 500 zł, natomiast w przypadku otrzymania przez rodzinę ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł zasiłek losowy wyniesie 1000 zł.

Listę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta), a następnie na jej podstawie wypłaca rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi zasiłek losowy.

B. Opar