Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Prawidłowe obliczanie kosztów uzyskania od umów zlecenia

Prawidłowe obliczanie kosztów uzyskania od umów zlecenia

0
Prawidłowe obliczanie kosztów uzyskania od umów zlecenia

Wnioskodawca od wypłaconych umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł oblicza koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20 % uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Czy Wnioskodawca prawidłowo oblicza koszty uzyskania od ww. umów zlecenie?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2013 r. (data wpływu do Biura – 11 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu naliczania kosztów uzyskania przychodów od umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu naliczania kosztów uzyskania przychodów od umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (firma X) od wypłaconych umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł, które w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 13 ust. 8 są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, oblicza koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20 % uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę stanowi ten przychód. W ostatnim czasie jeden ze zleceniobiorców zakwestionował ten sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów twierdząc, że powinny być naliczane w wysokości 20% uzyskanego przychodu bez pomniejszania go o potrącone składki na ubezpieczenie społeczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo oblicza koszty uzyskania od umów zlecenie o wartości powyżej 200 zł?

Wnioskodawca uważa, że prawidłowo koszty uzyskania przychodów w przypadku umów zleceń, z tytułu których zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, oblicza się w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, tj. składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone przez płatnika ze środków podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów – z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż Wnioskodawca od wypłaconych umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł zasadnie oblicza 20% koszty uzyskania od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę stanowi ten przychód, tj. składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, potrącone przez płatnika ze środków podatnika. Powyższy sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów od umów zlecenia wynika z treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-850/13/BJ