Strona główna Porady ekspertów Prawo do urlopu wypoczynkowego po wychowawczym – czy przedawniają się roszczenia

Prawo do urlopu wypoczynkowego po wychowawczym – czy przedawniają się roszczenia

0
Prawo do urlopu wypoczynkowego po wychowawczym – czy przedawniają się roszczenia

Pracownica wróciła 1.10.2013 roku do pracy po urlopie wychowawczym, czy przysługuje jej urlop wypoczynkowy za okres 2011-2012 kiedy to przebywała na urlopie wychowawczym w pełnym wymiarze?

 

Z dniem 1 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja do Kodeksu pracy, dzięki której pracownik korzystający z urlopu wychowawczego nie traci już z tego powodu urlopu wypoczynkowego. Jednakże istnieje jeden dość istotny warunek – urlop wychowawczy musi się rozpocząć po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok i zakończyć w tym samym roku kalendarzowym. Z treści pytania nie wynika, aby urlop wychowawczy rozpoczął się po 1 stycznia 2013 r. i w tym samym roku się również zakończył, a jedynie wskazuje na jego wykorzystywanie w latach 2011-2012, bez precyzyjnego wskazania rozpoczęcia go w roku 2011. Zauważyć należy, iż korzystanie w ciągu danego roku kalendarzowego z urlopu wychowawczego powoduje, że pracownik za ten czas nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Więc za lata 2011-2012 (przy założeniu rozpoczęcia go z dniem 1 stycznia 2011 r.), w których to pracownik wykorzystywał urlop wychowawczy nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Warto też wspomnieć, abstrahując od powyższego, że roszczenie o urlop wypoczynkowy (jak również inne roszczenia ze stosunku pracy) ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności (art. 291 Kodeksu pracy). W orzecznictwie Sądu Najwyższego datę wymagalności oznacza się jako koniec roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1980 roku (sygn. akt. V PZP 6/79) lub też do końca okresu, w którym urlop zaległy powinien być wykorzystany – odpowiednio wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 roku o (sygn.akt I PKN 367/00). Jeśli więc przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego w roku 2011 pracownik nie wykorzystał w całości przysługującego na ten rok urlopu wypoczynkowego, ma do niego prawo po powrocie do pracy, bowiem zgodnie z przytoczonym przepisem nie upłynął jeszcze 3-letni okres przedawnienia.

Paweł Nowak

specjalista prawa pracy