Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Prawo upadłościowe i naprawcze – jednolity tekst ustawy

Prawo upadłościowe i naprawcze – jednolity tekst ustawy

0
Prawo upadłościowe i naprawcze – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 19.02.2015 r. pod pozycją 233 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 05.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w załączniku do którego został zawarty nowy urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r. poz. 1112).

W jednolitym tekście ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze uwzględniono zmiany wynikające z:

 • 6 nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2012 r. (Dz.U. poz. 1529) do listopada 2014 r. (Dz.U. poz. 1924),
 • przepisów ogłoszonych przed dniem 03.02.2015 r.

Przepisy przejściowe oraz dotyczące terminów wejścia w życie innych ustaw, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 05.02.2015 r.

Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje zasady:

 • wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
 • umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną,
 • postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Omawiana ustawa zawiera także unormowania odnoszące się do skutków ogłoszenia upadłości.

Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jak również do:

 • spółek z o.o. i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wspólników spółki partnerskiej.

Zgodnie z art. 6 cyt. aktu prawnego nie można ogłosić upadłości:

 • Skarbu Państwa,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • publicznych samodzielnych ZOZ,
 • instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą,
 • osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
 • uczelni.

Maciej Ofierski