Strona główna Aktualności prawa pracy BHP - nowości Prezes PKN opublikował nowy wykaz norm zharmonizowanych

Prezes PKN opublikował nowy wykaz norm zharmonizowanych

0
Prezes PKN opublikował nowy wykaz norm zharmonizowanych

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) ogłosił wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30.06.2014 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane.

Wykazy powyższych PN opublikowano w załącznikach nr 1-24 zawartych w obwieszczeniu Prezesa PKN z dn. 10.07,2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, które zostało ogłoszone w monitorze Polskim z dnia 07.11.2014 r. pod pozycją 1052.
W wymienionym obwieszczeniu wyszczególniono również dyrektywy prawa unijnego wprowadzające europejskie normy zharmonizowane, uwzględnione w PN.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie ocen zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) Prezes PKN ogłasza dwa razy w roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP M.P., numery i tytuły norm zharmonizowanych wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i danymi dotyczącymi miejsca ich publikacji, a także informacje o ogłoszonych przez KE okresach przejściowych stosowania domniemania zgodności i ostrzeżeniach dotyczących ograniczenia domniemania zgodności, według stanu na dzień 30.06. i 31.12. każdego roku. Podstawą do wydania przez Prezesa PKN obwieszczenia jest także art. 6 ust 4 ustawy z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.). W myśl tego zapisu Prezes PKN ogłasza dwa razy w roku (według stanu na dzień 30.06. i 31.12. każdego roku), w drodze obwieszczenia publikowanego w M.P., numery i tytuły PN, będących transpozycją norm europejskich, uznanych także przez KE za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, do których odniesienia KE opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE.
W omawianym obwieszczeniu Prezesa PKN opublikowano PN dotyczące m.in.:

  • wyrobów medycznych (zał. nr 1),
  • zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (zał. nr 3),
  • zasadniczych wymagań dla maszyn (zał. nr 7),
  • ogólnego bezpieczeństwa produktów (zał. nr 10),
  • zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (zał. nr 14),
  • zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (zał. nr 22).

Maciej Ofierski