Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych

0
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych

W dniu 30.06.2014 r. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646).

 

W myśl przyjętych założeń zmiany w ustawie o finansach publicznych służyć mają realizacji dwóch podstawowych celów. Po pierwsze – obniżeniu progów relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto w tzw. mechanizmie korygującym reguły wydatkowej. Po drugie, doprecyzowaniu przepisów dotyczących zasad zastępczego ustalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez regionalną izbę obrachunkową.

Obniżenie progów relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto w mechanizmie korygującym reguły wydatkowej wiąże się z wprowadzoną zmianą w systemie emerytalnym. Próg 55% obniżony zostanie do 48%, zaś próg 50% do 43%.

W zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jednoznacznie przesądzono, iż zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową bez zachowania relacji określonych w odrębnych przepisach będą możliwe, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie będą one mogły prowadzić do zwiększania stopnia niezachowania przedmiotowych relacji. Regionalne izby obrachunkowe uzyskały również uprawnienie do zastępczego ustalenia budżetu w sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu z zachowaniem relacji określonych w ustawie, a nie występuje zagrożenie realizacji zadań publicznych.

Ponadto ustawa umożliwia powierzenie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki podległej Ministrowi Spraw Zagranicznych, położonej za granicą, kierownikowi innej jednostki podległej temu Ministrowi, a także ułatwia konsolidację przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczą konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej, która będzie obowiązywać w 2015 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących powierzenia prowadzenia gospodarki finansowej jednostki podległej Ministrowi Spraw Zagranicznych położonej za granicą, kierownikowi innej jednostki podległej temu Ministrowi oraz przepisów normujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego. 

Źródło: www.prezydent.pl