Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Prezydent podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej

0
Prezydent podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej

W dniu 2 października Prezydent podpisał ustawę z dn. 13 września 2013 r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Celem nowelizacji jest stworzenie podstaw prawnych do ograniczenia wydatków budżetowych zaplanowanych na 2013 r. oraz rozdysponowanie zaplanowanych rezerw celowych w terminach innych niż wynikające z przepisów ogólnych.

 

Ustawa nowelizuje tzw. ustawę okołobudżetową na rok 2013, czyli ustawę z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456). Wprowadzane zmiany mają charakter czasowy i odnoszą się wyłącznie do roku 2013 r. W aspekcie merytorycznym nowelizacja obejmuje pięć zasadniczych kwestii:

  • uelastycznienie przeznaczenia środków Krajowego Funduszu Drogowego poprzez wprowadzenie przepisu, w myśl którego w 2013 r. z tego Funduszu będą mogły być finansowane nie tylko remonty, ale również przebudowy dróg krajowych realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do łącznej wysokości 165 mln zł;
  • zawieszenie obowiązywania przepisu dotyczącego tzw. wydatków sztywnych na finansowanie potrzeb obronnych RP; ustawa stanowi, że w roku 2013 na finansowanie tych potrzeb przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości 28 252 277 tys. zł;
  • zawieszenie w 2013 r. przepisu nakazującego waloryzację dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w systemie szkolnictwa wyższego;
  • zawieszenie obowiązywania przepisu ustawy z dn. 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.), w myśl którego wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra transportu, ustala się w ustawie budżetowej w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Jednocześnie ustawa stanowi, że w 2013 r. wydatki na wskazane cele wynoszą 4 750 905 tys. zł;
  • wydłużenie terminów rozdysponowania dwóch rezerw celowych. W myśl obowiązujących regulacji podziału rezerw celowych dokonuje się nie później niż do dnia 15 października, natomiast właściwi ministrowie lub inni dysponenci części budżetowych występują do Ministra Finansów o podział tych rezerw do 30 września. Na mocy przedłożonej ustawy terminy te wydłuża się odpowiednio do 25 listopada 2013 r. i 15 listopada 2013 r.

Ustawa wejdzie w życie dniem ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl. oprac. B. Opar