Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Prezydent podpisał ustawę upraszczającą prowadzenie rachunkowości

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą prowadzenie rachunkowości

0
Prezydent podpisał ustawę upraszczającą prowadzenie rachunkowości

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta w dniu 5 sierpnia br. ma na celu przede wszystkim redukcję barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Nowe przepisy upraszczają sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nowelizacją możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości jednostkami typu mikro są m.in.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów:

  • 1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

W stosunku do brzmienia wdrażanej dyrektywy katalog podmiotów rozszerzono o inne mikropodmioty, np.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro.

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia uproszczonej księgowości jest dużym ułatwieniem, ponieważ – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – ww. podmioty po przekroczeniu limitu 1 200 000 muszą prowadzić tzw. pełną księgowość

Ustawa wprowadza również szereg zmian o charakterze redakcyjno-technicznym oraz przepisy przejściowe. Co do zasady ustawa o rachunkowości w brzmieniu nadanym nowelizacją będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Przepisy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl, oprac. B. Opar