Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Program pomocy dotyczący zwolnień z podatków lokalnych

Program pomocy dotyczący zwolnień z podatków lokalnych

0
Program pomocy dotyczący zwolnień z podatków lokalnych

W dniu 17 lutego 2015 r. wchodzi w życie nowy program pomocowy w formie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ws. warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od  środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. 2015 poz. 174).

 

 

Nowe rozwiązanie ma na celu stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, w związku z wygaśnięciem 30 czerwca 2014 r. poprzednio obowiązującego programu, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146, poz. 927 oraz z 2013 r. poz. 1648).

Rozporządzenie przygotowano na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). Określono w nim ramowe warunki udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatków od nieruchomości i od środków transportowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającymi niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187, z 26.6.2014).

Źródło: www.mf.gov.pl