Strona główna Aktualności oświatowe Newsy edukacyjne Projekty rozporządzeń dotyczących podręczników przekazane do konsultacji

Projekty rozporządzeń dotyczących podręczników przekazane do konsultacji

0
Projekty rozporządzeń dotyczących podręczników przekazane do konsultacji

Minister Edukacji Narodowej przekazał 30 maja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekty rozporządzeń, stanowiących akty wykonawcze do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która wprowadza zmiany w zaopatrywaniu uczniów w podręczniki i inne materiały edukacyjne.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i określa sposób i tryb wykonywania czynności przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę, wojewodę oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jak również ministra finansów w procedurze mającej na celu terminowe udzielenie i rozliczenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22aw ust. 1 rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie rozporządzenia polegają na rezygnacji z dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć komputerowych i zajęć technicznych dla klas I-III szkoły podstawowej oraz podręczników do niektórych przedmiotów uzupełniających na wyższych etapach edukacyjnych. Projekt rozporządzenia określa warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczane do użytku szkolnego oraz warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Ze względu na pilny tryb procedowania „dużej ustawy podręcznikowej” konsultacje społeczne potrwają 14 dni, a uzgodnienia międzyresortowe 7 dni.

źródło: MEN