Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Przedsiębiorcy odliczą tylko połowę podatku – opublikowano nowelizację ustawy o VAT

Przedsiębiorcy odliczą tylko połowę podatku – opublikowano nowelizację ustawy o VAT

0
Przedsiębiorcy odliczą tylko połowę podatku – opublikowano nowelizację ustawy o VAT

Od 1 kwietnia 2014 r. od auta wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50% VAT. Cały naliczony podatek będzie odliczany od aut używanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

 

W Dzienniku Ustaw pod poz. 312 opublikowano ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją.

Jeszcze tylko przez 2 tygodnie będzie istniała możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów z kratką wykorzystywanych równocześnie w działalności gospodarczej i w celach prywatnych, jak i aut wyłącznie firmowych.

Ustawa służy wykonaniu prawa Unii Europejskiej, a bezpośrednią podstawę wprowadzenia przewidzianych w jej treści zmian stanowi decyzja wykonawcza Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 51).

Na mocy decyzji 2013/805/UE Polska została upoważniona do ograniczenia, do wysokości 50%, prawa do odliczenia VAT od zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu silnikowych pojazdów drogowych, a także VAT naliczanego od wydatków związanych z tymi pojazdami, jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania do pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg lub pojazdów silnikowych posiadających łącznie z siedzeniem kierowcy więcej niż dziewięć miejsc siedzących, a także do VAT naliczonego od wydatków, które są w całości związane z działalnością gospodarczą podatnika. Ponadto Polska została upoważniona do nietraktowania jako świadczenia usług za wynagrodzeniem wykorzystania pojazdu, do którego zastosowanie ma powyższe ograniczenie, do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza.

Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie powyższych norm do treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Konsekwencją zmian w VAT są zmiany dostosowawcze w następujących ustawach:

  • z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
  • z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.),
  • z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
  • z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) oraz
  • z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami możliwość odliczenia (bez istniejącego obecnie ograniczenia kwotowego) 50 proc. podatku naliczonego od wszystkich wydatków – zarówno z tytułu zakupu pojazdu, jak i paliwa oraz innych kosztów eksploatacyjnych − będzie dotyczyła pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej. Pełne odliczenie będzie przysługiwało jedynie w odniesieniu do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie nowych zasad rozliczania podatku VAT wprowadzono odpowiedni system zabezpieczający. Dokonanie pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie, co do zasady, złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.

Odliczenie podatku od paliwa oraz kosztów serwisowania samochodu firmowego będzie możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r.

Źródło: www.prezydent.pl, oprac. B. Opar