Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – przepisy wykonawcze

Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – przepisy wykonawcze

0
Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – przepisy wykonawcze

Z dniem 21.11.2013 r. weszła w życie ustawa z dn. 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. poz. 1291), która przewiduje m.in. wypłaty z FGŚP świadczeń za częściowe zaspokojenie lub zrekompensowanie wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym u przedsiębiorcy znajdującego się w trudnym położeniu materialnym.

Szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania pomocy przedsiębiorcy miały zostać uregulowane przez ministra pracy w przepisach wykonawczych. W Dzienniku Ustaw z dn. 20.11.2013 r. pod pozycją 1349 ukazał się stosowny akt wykonawczy, czyli rozp. MPiPS z dn. 14.11.2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.
Wspomniane powyżej rozp. określa przede wszystkim nowe rodzaje dokumentów – należą do nich:

  • wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP (załącznik nr 1 do rozp.),
  • wzór umowy o wypłatę świadczeń (załącznik nr 2 do rozp.),
  • wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (załącznik nr 3 do rozp.).

Zgodnie z § 5 cyt. rozp. przedsiębiorca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków z FGŚP na wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego i częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń, w części finansowanej przez pracodawcę:

  • zwraca na rachunek FGŚP, z którego otrzymał środki, różnicę między kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą środków wydatkowanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie wspomnianych składek,
  • przekazuje marszałkowi województwa wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, zawierający potwierdzenia – własnoręcznym podpisem – otrzymania świadczeń przez uprawnionych pracowników lub przekazuje poświadczone kopie potwierdzeń wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem.

W § 6 cyt. rozp. określono postępowanie związane z przekazywaniem przez marszałka województwa ministrowi pracy miesięcznej informacji o wykorzystaniu środków FGŚP przeznaczonych na pomoc dla przedsiębiorcy. Wzór informacji, o której mowa, został określony w załączniku nr 4 do omawianego rozp.

Rozp. MPiPS z dn. 14.11.2013 r. (poz. 1349) weszło w życie z dniem 21.11.2013 r.

Maciej Ofierski