Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Przyznawanie świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego – nowe przepisy

Przyznawanie świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego – nowe przepisy

0
Przyznawanie świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego – nowe przepisy

Dnia 23.07.br. MPiPS wydał nowe rozp. w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego (Dz.U. poz. 999). Wymieniony akt wykonawczy wchodzi w życie z dniem 13.08.2014 r.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400, ze zm.) kombatantom i innym osobom uprawnionym, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,
 • nie posiadają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
 • osiągnęły wiek 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni, 

przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego. Osobom, o których wyżej mowa, przysługuje także dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny.

Wszystkie powyżej wymienione należności wypłacane są kombatantom i innym osobom uprawnionym kwartalnie w 3 miesiącu kwartału.

Postępowanie w zakresie przyznania świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego, zwanych dalej „świadczeniami”, regulują przepisy przywołanego na wstępie rozp. MPiPS z dn. 23.07.2014 r. Stosownie do brzmienia § 2 ust. 1 powyższego rozp. postępowanie w sprawie przyznania świadczeń wszczyna się na wniosek kombatanta lub innej osoby uprawnionej zgłoszony do organu emerytalnego lub rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób. Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada takiego numeru – serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • wskazanie adresu albo konta bankowego lub konta w SKOK, na które ma być doręczana lub dokonywana wypłata świadczenia.

Wniosek w sprawie przyznania świadczeń powinien ponadto zawierać oświadczenie o:

 • nieposiadaniu prawa do żadnych świadczeń emerytalnych lub rentowych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,
 • niepobieraniu z innego organu emerytalnego lub rentowego świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego,
 • nieposiadaniu dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników.

Do omawianego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający przyznanie uprawnień kombatanckich, w szczególności wydany przez:

 • Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub ZUS przed dniem 18.05.2014 r.,
 • MPiPS w okresie od dnia 24.01.1991 r. do dnia 01.08.1991 r.

Z dniem wejścia w życie nowego rozp. tracą moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. rozp. RM z dn. 04.03.1997 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 109, z późn. zm.).

Maciej Ofierski