Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych – nowe przepisy

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych – nowe przepisy

0
Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych – nowe przepisy

Dnia 23.12.2014 r. MPiPS wydał nowe rozp. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1970), określające szczegółowe warunki i tryb udzielania pracodawcom pomocy, w formie refundacji kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 41 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą rehabilitacyjną”.

Ogłoszenie wspomnianego powyżej aktu wykonawczego wynika z wejścia w życie, z dniem 01.01.2015 r., zmian w ustawie rehabilitacyjnej, wprowadzonych na mocy nowelizacji z dn. 28.11.2014 r. (Dz.U. poz. 1873). Ustawa zmieniająca dotyczy także art. 41 ustawy rehabilitacyjnej, a zatem stosowanie dotychczasowego rozp. nie byłoby celowe. Nowela z dn. 28.11.2014 r. obniża intensywność maksymalnego poziomu pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (z 80% na 70%), bowiem taki limit jest wymagany przepisami unijnymi (por. art. 31 rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1).
Postanowienia zawarte w nowym rozp. są w znacznym stopniu tożsame w stosunku do tych, które stanowią treść dotychczasowego aktu wykonawczego, czyli rozp. MPiPS z dn. 30.03.2009 r. (Dz.Urz. Nr 57, poz. 472, ze zm.).
Katalog kosztów, które mogą podlegać refundacji ujęto w § 2 ust. 1 rozp. MPiPS z dn. 23.12.2014 r.

Zgodnie z § 3 omawianego rozp. refundacja nie może przekroczyć:

  • 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców,
  • 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.

Wniosek o przyznanie refundacji składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Dane, jakie należy zawrzeć we wniosku, zostały wskazane w § 4 ust. 2 cyt. rozp., ponadto przedsiębiorca dołącza do wniosku informacje, o których mowa w § 4 ust. 3 tego rozp. Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku negatywnej decyzji starosta sporządza uzasadnienie. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą, stosując wytyczne ustalone w § 7 ust. 2 cyt. rozp.
Przedsiębiorca korzystający z refundacji przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami cyt. rozp. przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Nowe rozp. weszło w życie z dniem 01.01.2015 r. i będzie obowiązywać do dnia 30.06.2021 r. Z pierwszym dniem 2015 r. tracą moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. rozp. MPiPS z dn. 30.03.2009 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 472, ze zm.).

Maciej Ofierski