Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Regulacje ECOFIN ws. opodatkowania spółek i prania pieniędzy

Regulacje ECOFIN ws. opodatkowania spółek i prania pieniędzy

0
Regulacje ECOFIN ws. opodatkowania spółek i prania pieniędzy

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła zmiany w dyrektywie dot. opodatkowania spółek dominujących i zależnych w zakresie ogólnej klauzuli służącej zapobieganiu unikaniu opodatkowania. Mają one zapobiegać obchodzeniu dyrektywy w celu unikania opodatkowania oraz zapewnić większą spójność w jej stosowaniu w poszczególnych państwach członkowskich UE. W posiedzeniu w Brukseli 27 stycznia br. wziął udział podsekretarz stanu w MF Artur Radziwiłł.

 

Klauzula ma także ułatwić państwom członkowskim walkę z agresywnym planowaniem podatkowym przez grupy przedsiębiorstw oraz zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w UE. Państwa członkowskie muszą wdrożyć nowe przepisy do końca 2015 r.

Współpraca przeciw finansowaniu terroryzmu i EFIS

Rada zatwierdziła także porozumienie z Parlamentem Europejskim dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponadto, w świetle ataków terrorystycznych w styczniu br. w Paryżu, Rada i Komisja Europejska (KE) przyjęły deklarację, w której podkreśliły znaczenie podejmowania zdecydowanych działań na rzecz walki z finansowaniem terroryzmu oraz wzmocnienia współpracy w tym zakresie między odpowiednimi instytucjami wywiadu finansowego w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Ministrowie dyskutowali także o przedstawionej przez KE 13 stycznia br. propozycji ustanowienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ma ułatwić mobilizację środków finansowych w wysokości 315 mld euro na inwestycje prywatne i publiczne w całej UE. Fundusz ten stanowi rdzeń Planu Inwestycyjnego dla Europy przedstawionego przez Komisję w listopadzie 2014 r. Jak najszybsze osiągnięcie porozumienia i nadanie operacyjności temu Funduszowi do połowy br. jest jednym z głównych priorytetów przewodnictwa Łotwy w Radzie UE w I połowie br. Polska już na wczesnym etapie była promotorem działań na rzecz zwiększenia inwestycji i konieczności pobudzenia wzrostu gospodarczego w Europie.

Ministrowie zapoznali się także z programem prac Rady ECOFIN w okresie przewodnictwa Łotwy w I połowie 2015 r. W tym czasie będą kontynuowane działania służące zapewnieniu zrównoważonego wzrostu w UE, w tym prace dotyczące utworzenia EFIS. Będą także prowadzone prace w zakresie przeglądu europejskich ram zarządzania gospodarczego, realizacji Strategii Europa 2020 oraz zapewnienia efektywnej realizacji kolejnego cyklu Semestru Europejskiego. Jednym z priorytetów są także prace dotyczące sektora finansowego oraz walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania.

Plan pracy na 2015 r.

Komisja Europejska przedstawiła także plan pracy na 2015 r., podkreślając znaczenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Oprócz prac dot. EFIS Komisja przedstawi propozycje regulacji poprawiających otoczenie biznesowe przez ograniczenie barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych oraz wzmacniających jednolity rynek. KE zajmie się też funkcjonowaniem rynków finansowych w UE, w tym utworzeniem unii rynków kapitałowych i pogłębienia jednolitego rynku detalicznych usług finansowych. W obszarze podatków Komisja zwiększy wysiłki w zakresie walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania oraz zapewnienia sprawiedliwych i przejrzystych praktyk podatkowych. Ministrowie zapoznali się także z komunikatem KE ws. przeglądu regulacji określających ramy zarządzania gospodarczego w UE (tzw. sześcio- i dwupak) oraz komunikatem ws. elastyczności Paktu Stabilności i Wzrostu. Jego celem jest ułatwienie realizacji reform i inwestycji potrzebnych do pobudzenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia oraz zapewnienie respektowania przez państwa członkowskie uzgodnionych wspólnie zasad określonych w Pakcie.

Rada zatwierdziła także stanowisko UE na spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych w ramach G20 w Stambule w dniach 9-10 lutego br.

Źródło: www.mf.gov.pl