Strona główna Aktualności oświatowe Co nowego w prawie Rozliczanie dotacji przedszkolnej – nowelizacja rozporządzenia

Rozliczanie dotacji przedszkolnej – nowelizacja rozporządzenia

0
Rozliczanie dotacji przedszkolnej – nowelizacja rozporządzenia

20 stycznia 2015 r. weszło w życie rozp. MEN z dn. 10.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 6).

 

Zmiany wprowadzone do rozp. podstawowego z dn. 13.08.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 956) dotyczą wzorów stosowanych do rozliczenia dotacji przedszkolnej – czyli dotacji celowej udzielanej j.s.t. z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Przedszkole za złotówkę”, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych dwoma nowelizacjami u.s.o., tj. ustawą z dn. 30.08.2013 r. (Dz.U. poz. 1265), zwaną ustawą sześciolatkową, oraz ustawą z dn. 30.05.2014 r. (Dz.U. poz. 811), zwaną ustawą podręcznikową.

Zgodnie z omawianą nowelizacją przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację przedszkolną na rok 2015 będą rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do cyt. rozp. podstawowego. Natomiast wzór określony w załączniku nr 2 do rozp. podstawowego będzie stosowany do rozliczenia dotacji udzielanych w 2016 r. i kolejnych latach budżetowych.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem § 9 rozp. podstawowego, w rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa za rok 2015 do kalkulacji kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4 tego rozp., oraz do kalkulacji średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 5 ust. 3 tego rozp., uwzględnia się liczbę dzieci w wieku 2,5–5 lat.

Małgorzata Tabaszewska