Strona główna Porady ekspertów Rozliczenie urlopu po zmianie etatu

Rozliczenie urlopu po zmianie etatu

0
Rozliczenie urlopu po zmianie etatu

Proszę o pomoc w rozliczeniu urlopu.

Pracownica administracji była zatrudniona od 1.08.2011 do 8.03.2012 na cały etat na umowę na zastępstwo. Była to jej pierwsza umowa o pracę.
Od 9.03.2012 zatrudniona jest na 0,5 etatu na czas określony – dwa lata.
Pracownica na umowie na zastępstwo wykonywała pracę w poniedziałki po 9 godz., od wtorku do czwartku po 8 godz., z kolei w piątki po 7 godz.. Od 9.03.2012 pracuje po 4 godz. dziennie.
Staż pracy jest mniejszy niż 10 lat.
W 2011 roku wykorzystała 6 dni urlopu wypoczynkowego (1.09.2011 tj. 8 godz. pracy; od 5.12 do 8.12.11 tj. 33 godz. oraz 12.12.2011 tj. 9 godz. pracy).
W 2012 roku będąc jeszcze na umowie na zastępstwo wykorzystała 2 dni wolnego tj. 16 godz.
W maju 2012 wzięła 2 dni wolnego, tj. 8 godz.
Ile danej pracownicy zostało urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w 2012 roku – biorąc pod uwagę zaległy urlop oraz zmianę wymiaru zatrudnienia?
 

Odpowiedź:

W tym stanie rzeczy wymiar urlopu należy obliczyć osobno w każdym z okresów pracy tj. przed zmianą wymiaru etatu jak i po zmianie wymiaru etatu, a następnie zsumować wynik.
Na początku warto zapoznać się z treścią niżej wymienionych przepisów prawa, mającymi wpływ na omawianą kwestię.
Otóż zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy „wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony wyżej, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.”

Następnie: art. 1542 Kodeksu pracy stwierdza, że „urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.” Z kolei według art. 1552a Kodeksu pracy „przy ustalaniu wymiaru urlopu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.”
Mając zatem powyższe na uwadze jak również opisany stan faktyczny przyjąć należy, iż za rok 2011, pracownicy pozostało do wykorzystania 14 godzin urlopu wypoczynkowego, albowiem wykorzystała 50 godzin z przysługującego za okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 64 godziny urlopu (8 dni x 8 godzin = 64 godziny). W tym miejscu warto podkreślić, iż pracownica wykonując pracę miała zgodnie z harmonogramem pracy różny wymiar normy dobowej. To oznacza, że przysługujący jej wymiar urlopu wypoczynkowego tj. określona ilość dni urlopu należna na dany rok kalendarzowy (w tym przypadku 20 dni) należy zamienić na godziny, biorąc za podstawę, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Stąd obliczenie urlopu zostało poczynione w systemie godzinowym. Jest to dość istotna kwestia. Przechodząc do bieżącego roku kalendarzowego stwierdzić należy, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. nabyła prawo do 20 dni urlopu, jednakże z uwagi na fakt, że dnia 9 marca 2012 r. zmieniono pracownicy wymiar zatrudnienia, o czym później, tym samym należy osobno obliczyć proporcjonalny urlop z pełnego etatu od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 8 marca 2012 r. Za ten okres pracownica nabyła prawo do 5 dni urlopu (20 dni x 3/12 = 5 dni). Jednakże w tym czasie wykorzystała 2 dni urlopu wypoczynkowego czyli 16 godzin, co spowodowało, że pozostały do wykorzystania 3 dni urlopu wypoczynkowego tj. 24 godziny (3 dni x 8 godzin = 24 godziny). Następnie z dniem 9 marca wymiar zatrudnienia został obniżony do wymiaru 0,5 etatu. Należy więc ustalić, ile dni urlopu przysługuje w proporcji do wymiaru czasu pracy. Wymiar urlopu dla 0,5 etatu przy wymiarze 20 dni w skali roku to 10 dni (20 dni x 0,5 etatu = 10 dni.). Następnie należy obliczyć wymiar urlopu za okres zatrudnienia na 0,5 etatu. Pracownica będzie pracowała przez 9 miesięcy (od kwietnia do grudnia 2012 r.). A zatem jej urlop za ten okres i przy tym wymiarze etatu wynosi 8 dni (10 dni x 9/12 = 7,5 dnia, po zaokrągleniu 8 dni), zamieniając na godziny; 64 godziny urlopu. W maju 2012 r. pracownica skorzystała z 2 dni urlopu tj. 8 godzin, co daje prawo do 56 godzin urlopu, pod warunkiem pracy do końca 2012 roku.
Reasumując, pracownicy należy się w 2012 r. 94 godziny urlopu, biorąc pod uwagę zaległy urlop, zmianę wymiaru zatrudnienia oraz co jest istotne, warunek wykonywania pracy do końca bieżącego roku kalendarzowego. Na powyższą liczbę urlopu składa się:

  • 14 godzin urlopu zaległego za 2011 r.,
  • 24 godziny urlopu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 8 marca 2012 r.,
  • 56 godzin urlopu za okres od kwietnia 2012 r. do grudnia 2012 r.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy