Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Rozliczenie zaliczki na roboty budowlane

Rozliczenie zaliczki na roboty budowlane

0
Rozliczenie zaliczki na roboty budowlane

Czy Spółce po otrzymaniu zaliczki od Inwestora na wykonywanie prac budowlanych, w tym tynków gipsowych, w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przysługuje prawo uznania, że otrzymane zaliczki są opodatkowane VAT według stawki 8%, którą to stawkę podatku Spółka będzie miała prawo wskazać w fakturach dokumentujących otrzymanie zaliczki na wykonanie robót budowlanych, ewidencjonowanych w ewidencjach prowadzonych dla celów VAT za dany miesiąc rozliczeniowy?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 2 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniu 13 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku otrzymanej zaliczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2014 r. został złożony wniosek uzupełniony dniu 13 czerwca 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku otrzymanej zaliczki.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się aktualnie wykonywaniem usług budowlanych na zlecenie oraz sprzedażą materiałów budowlanych. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym, w zakresie podatku od towarów i usług zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych. W dniu 10 lutego 2014 r. Spółka podpisała umowę z firmą R Spółka komandytowa z siedzibą w B, zwaną dalej Inwestorem, na wykonanie tynków w lokalach mieszkalnych w budynku wielomieszkalnym, w tym tynków w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz tynków w klatkach schodowych i lokalach usługowych. W ramach zawartej umowy Spółka od Inwestora otrzymała w dniu 24 kwietnia 2014 r. zaliczkę na rachunek bankowy w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), którą to zaliczkę Spółka udokumentowała fakturą z dnia 25 kwietnia 2014 r., wskazując, że zaliczka jest opodatkowana według stawki podatkowej w wysokości 8% i naliczyła od otrzymanej zaliczki należny podatek w wysokości 14.814,00 zł, który został zaewidencjonowany w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2014 r.

Jednocześnie w dniu 28 kwietnia 2014 r. Spółka zawiadomiła Inwestora, że otrzymana przez nią w dniu 24 kwietnia 2014 r. zaliczka w kwocie 200.000,00 zł dotyczy wyłącznie wykonania tynków w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym. Spółka przewiduje, że w przyszłości po popisaniu kontraktu lub umowy na wykonanie tynków w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem budownictwa mieszkaniowego, przed wykonaniem zleconych prac, będzie otrzymywała od Inwestorów zaliczki na wykonanie tynków. Dokumentując otrzymaną zaliczkę fakturą ze wskazaniem, że jest ona opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%, strona będzie zawiadamiała jednocześnie Inwestora, że niniejsza zaliczka dotyczy wyłącznie robót budowlanych wykonywanych w lokalach mieszkalnych objętych programem budownictwa mieszkaniowego.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotem zapytania są roboty budowlane w zakresie wykonania tynków, które są wykonywane w nowo wybudowanym budynku wielomieszkaniowym. Z uwagi na powyższe należy uznać, że jest to część zadania inwestycyjnego w zakresie budowy obiektu sklasyfikowanego w PKOB 11.

Umowa z inwestorem na wykonanie tynków została podpisana przez strony w dniu 10 lutego 2014 r.
Zaliczkę od inwestora Spółka otrzymała na rachunek bankowy w dniu 24 kwietnia 2014 r. Sposób przyporządkowania otrzymanej zaliczki (wyłącznie na roboty wykonywane w lokalach objętych społecznym programem budownictwa) wynikał z samodzielnej decyzji Spółki, o której to decyzji został powiadomiony inwestor w formie pisemnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółce po otrzymaniu zaliczki od Inwestora na wykonywanie prac budowlanych, w tym tynków gipsowych, w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przysługuje prawo uznania, że otrzymane zaliczki, w tym zaliczka z dnia 24 kwietnia 2014 r., są opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 8%, którą to stawkę podatku od towarów i usług Spółka będzie miała prawo wskazać w fakturach dokumentujących otrzymanie zaliczki na wykonanie robót budowlanych, ewidencjonowanych w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług powstaje z dniem otrzymania zaliczki. Z uwagi na fakt, że Spółka otrzymuje od Inwestora zaliczki na wykonywanie prac budowlanych, w tym tynków gipsowych, w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotowe zaliczki winny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 8%. Reasumując, w ocenie Spółki należy uznać, że po otrzymaniu zaliczki od Inwestora na wykonywanie prac budowlanych, w tym tynków gipsowych, w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przysługuje prawo uznania, że otrzymane zaliczki, w tym zaliczka z dnia 24 kwietnia 2014 r., są opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 8%, którą to stawkę podatku od towarów i usług Spółka będzie miała prawo wskazać w fakturach dokumentujących otrzymanie zaliczki na wykonanie robót budowlanych, a kwotę podatku należnego będzie zobowiązana zaewidencjonować w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług, za dany miesiąc rozliczeniowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f :

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jak stanowi art. 41 ust. 12a cyt. ustawy przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b ustawy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12 c ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.
Z kolei według art. 2 pkt 12 powołanej ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów innych niż podatkowe.

W myśl art. 3 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6), przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7), a remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Natomiast modernizacja to – według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA – www.sjp.pwn.pl) „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”.

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia „roboty budowlane” należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie „robota” oznacza „zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś”, natomiast „modernizacja” to unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106b ust. 1 cyt. ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 • otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106i ust. 2 ww. ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty (art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka będąca podatnikiem VAT czynnym, zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania tynków w lokalach mieszkalnych w budynku wielomieszkalnym, w tym tynków w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz tynków w klatkach schodowych i lokalach usługowych. Prace budowlane wykonywane są w nowo wybudowanym budynku wielomieszkaniowym – „jest to część zadania inwestycyjnego w zakresie budowy obiektu sklasyfikowanego w PKOB 11”. W ramach zawartej umowy, w dniu 24 kwietnia 2014 r., Spółka otrzymała zaliczkę w kwocie 200.000 zł, którą udokumentowała fakturą z wykazaną 8% stawką podatku. Jednocześnie Spółka zawiadomiła Inwestora, że otrzymana zaliczka dotyczy wyłącznie wykonania tynków w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy stwierdzić należy, że skoro otrzymana zaliczka dotyczy wykonania tynków w lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, a fakt jej otrzymania Spółka powinna udokumentować fakturą i zaewidencjonować w ewidencjach prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług „za dany miesiąc rozliczeniowy”, a więc w okresie rozliczeniowym, w którym ją otrzymano.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 lipca 2014 r., nr ITPP1/443-474/14/DM