Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Różne miejsca sprzedaży, jedna kasa fiskalna

Różne miejsca sprzedaży, jedna kasa fiskalna

0
Różne miejsca sprzedaży, jedna kasa fiskalna

Czy można używać do sprzedaży na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest używana do sprzedaży w sklepie internetowym?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2014 r. (data wpływu 5 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w dwóch punktach sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 5 marca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w dwóch punktach sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Od 3 czerwca 2013 r. prowadzi Pani działalność w zakresie wytwarzania biżuterii tzw. biżuteria clay art z glinki, metali szlachetnych i nieszlachetnych oraz sztucznej biżuterii. Sprzedaży wyrobów dokonuje Pani za pomocą własnego sklepu internetowego przede wszystkim dla osób fizycznych. Ewidencję sprzedaży wyprodukowanej biżuterii przy zastosowaniu kasy rejestrującej rozpoczęła Pani w sierpniu 2013 r. Sprzedaży dokonuje Pani z domu – adres domowy (miejsce zamieszkania jak i adres siedziby) jest zgłoszony do urzędu skarbowego jako punkt sprzedaży na kasie fiskalnej. Ponieważ dopiero rozpoczęła Pani sprzedaż w sklepie internetowym, który nie jest jeszcze wypozycjonowany, przychody są nikłe. Zamierza Pani w niedalekiej przyszłości rozpromować swoją autorską biżuterię na lokalnym terenie dzięki uczestnictwu w różnych imprezach masowych, gdzie mogłaby sprzedawać swoje wyroby bezpośrednio klientowi. Planuje wyłożyć wszystkie swoje wyroby w ekspozycji, tak aby klient mógł je dokładnie obejrzeć i przymierzyć. Taki czynny udział w imprezach masowych pomoże w poznaniu oceny produktów przez klientów, ich gustu jak również ich zapotrzebowań. Takie działanie również ma cel marketingowo-reklamowy. Imprezy masowe (okolicznościowe) najczęściej trwają jeden dzień i z racji tego, iż trwają tylko na okoliczność jakiegoś wydarzenia, ekspozycja produktów nie będzie regularna a jednorazowa na każdej takiej imprezie. Nie zatrudnia Pani pracowników, wszystko wykonuje samodzielnie. Kiedy sprzedawałaby Pani swoje wyroby na imprezach masowych, nie sprzedawałaby ich w sklepie internetowym. Nie prowadziłaby dwóch sprzedaży jednocześnie. Kasa fiskalna, którą Pani posiada jest kasą przenośną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy można używać do sprzedaży na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest używana do sprzedaży w sklepie internetowym?

Pani zdaniem, w przypadku udziału w imprezie okolicznościowej, na której będą sprzedawane własne wyroby biżuteryjne, można ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych za pomocą istniejącej kasy fiskalnej bez konieczności zakupu drugiej kasy, nie jest też Pani zobligowana do dodatkowego powiadamiania urzędu skarbowego o uczestnictwie w imprezie okolicznościowej i przenoszenia kasy na tę imprezę.

Powołując treść przepisu art. 111 ust.1 oraz art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wskazała Pani, że wykonując działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu biżuterii z glinki metali szlachetnych i nieszlachetnych, dostawa wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, nie jest Pani zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych i nieszlachetnych nie jest objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych.

Wyjazdy na imprezy masowe (okolicznościowe), w których zamierza Pani uczestniczyć, będą sporadyczne i bardzo krótkotrwałe, przeważnie jednodniowe. W czasie tych imprez, nie będzie ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej w swoim stałym punkcie (w domu).

Miejscem użytkowania kasy rejestrującej jest adres miejsca zamieszkania. Kasa fiskalna, którą Pani zakupiła jest kasą przenośną.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, stanowiącym zgłoszenie/aktualizację przez podatnika danych dotyczących kasy, podając miejsce instalacji kasy, w przypadku kas przenośnych – należy podać adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika. Składając zgłoszenie podała Pani adres zamieszkania czym spełniła wspomniany wyżej wymóg. Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem, kasa przenośna została zgłoszona prawidłowo i na wydruku paragonu fiskalnego widnieje jako punkt sprzedaży – adres zamieszkania. Ponadto, zabierając kasę fiskalną na tzw. eventy, nie zmienia Pani miejsca użytkowania kasy, ponieważ stałym miejscem użytkowania kasa jest nadal adres zamieszkania.

W tym wypadku nie stosuje się więc „ art. 14 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), które mówią, że podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy oraz w przypadku zmiany miejsca używania kasy podatnik zapewnia dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie za prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Ponadto, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję m.in. wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że za pośrednictwem sklepu internetowego dokonuje Pani sprzedaży – przede wszystkim na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – wytwarzanej biżuterii tzw. biżuteria clay art z glinki, metali szlachetnych i nieszlachetnych oraz sztucznej biżuterii.

W sierpniu 2013 r. rozpoczęła Pani ewidencję sprzedaży wyprodukowanej biżuterii przy zastosowaniu przenośnej kasy rejestrującej. Sprzedaży dokonuje Pani z domu – adres domowy (miejsce zamieszkania jak i adres siedziby) jest zgłoszony do urzędu skarbowego jako punkt sprzedaży na kasie fiskalnej. Zamierza Pani w niedalekiej przyszłości uczestniczyć w różnych imprezach masowych, gdzie mogłaby sprzedawać swoje wyroby bezpośrednio klientowi. Planuje wyłożyć wszystkie swoje wyroby w ekspozycji, tak aby klient mógł je dokładnie obejrzeć i przymierzyć. Nie zatrudnia Pani pracowników, wszystko wykonuje samodzielnie, wobec czego sprzedaż wyrobów na imprezach masowych, wykluczałaby jednoczesną sprzedaż w sklepie internetowym. Nie prowadziłaby dwóch sprzedaży jednocześnie.

Odnosząc się do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w tym konkretnym przypadku, skoro – jak wynika z wniosku – transakcje sprzedaży nie będą dokonywane w tym samym czasie poprzez sklep internetowy, jak i podczas imprez masowych, a tym samym jest Pani w stanie zapewnić każdemu klientowi prawo do otrzymania dowodu nabycia towarów z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie, to może Pani używać jednej kasy rejestrującej dla sprzedaży w sklepie internetowym, jak również na imprezach masowych.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii będącej przedmiotem zapytania, tj. związanej z możliwością prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą jednej (przenośnej) kasy rejestrującej w dwóch miejscach sprzedaży, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii zawartych we własnym stanowisku, w szczególności braku zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu dokonywanych transakcji, jak i braku zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem kwestie te nie były przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 28 maja 2014 r., nr ITPP1/443-238/13/AJ – Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy