Strona główna Rozporządzenia Prawo pracy - rozporządzenia Rozp. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz OHP

Rozp. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz OHP

0

Dz.U. 2014.640

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 640

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość, tryb oraz warunki przyznawania i wypłacania dodatku do wynagrodzenia, zwanego dalej „dodatkiem”, pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy, zatrudnionym na stanowiskach pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw programów oraz doradcy EURES i asystenta EURES.

§ 2.

Wysokość dodatku wynosi miesięcznie nie więcej niż 600 złotych.

§ 3.

1. Dodatek może być przyznany pracownikowi, o którym mowa w § 1, po dokonaniu przez bezpośredniego przełożonego oceny jakości i efektywności jego pracy, wykonywanej w okresie trzech miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę dokonania oceny, oraz po potwierdzeniu, że pracownik co najmniej raz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku doskonalił kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony.

2. Oceny jakości i efektywności wykonywanej pracy dokonuje na piśmie bezpośredni przełożony pracownika, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) rodzaj i stopień złożoności wykonywanych zadań;

2) wyniki i osiągnięcia w wykonywaniu zadań;

3) samodzielność i doświadczenie w wykonywaniu zadań;

4) terminowość wykonywania zadań;

5) stosunek do współpracowników i klientów urzędu pracy.

3. Ocena jakości i efektywności wykonywanej pracy jest poprzedzona rozmową bezpośredniego przełożonego z pracownikiem odnośnie do zakresu i jakości wykonanych przez pracownika zadań oraz trudności w realizacji obowiązków w okresie, którego dotyczy ocena.

4. W przypadkach nieobecności pracownika spowodowanej wykonywaniem czynności służbowych na polecenie przełożonego, przebywaniem na urlopie wypoczynkowym, na urlopie szkoleniowym lub zwolnieniem z całości lub części dnia pracy w związku z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w dniu zaplanowanej rozmowy, bezpośredni przełożony może dokonać oceny jakości i efektywności wykonywanej pracy bez przeprowadzania rozmowy, o której mowa w ust. 3, po uzyskaniu pisemnej zgody przełożonego oraz pracownika, którego praca jest oceniana.

5. Potwierdzenie doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane na podstawie dokumentu wydanego przez organizatora doskonalenia.

§ 4.

1. Dodatek może być przyznany pracownikowi na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, a jego wysokość jest uzależniona od wyników oceny, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Dodatek jest wypłacany pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia, wyłącznie za okres, w którym pracownik świadczył pracę, a także za okres, w którym przebywał na urlopie wypoczynkowym, na urlopie szkoleniowym lub był zwolniony z całości lub części dnia pracy w związku z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

§ 5.

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do określonego w umowie o pracę wymiaru czasu pracy.

§ 6.

Dodatek przyznany pracownikowi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jest wypłacany przez okres, na jaki został przyznany, na dotychczasowych warunkach.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2014 r.*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. poz. 1219), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598).