Strona główna Rozporządzenia Edukacja - rozporządzenia Rozp. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Rozp. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

0

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.288

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 288

Na podstawie art. 170d ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres:

a) danych, o których mowa w art. 170c ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów,

b) informacji o odbywanych studiach, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów,

c) danych, o których mowa w art. 201a ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie doktorantów,

d) informacji o odbywanych studiach doktoranckich, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie doktorantów;

2) tryb i terminy wprowadzania danych do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów oraz ich aktualizowania, archiwizowania i usuwania;

3) tryb i sposób udostępniania danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów i w ogólnopolskim wykazie doktorantów.

§ 2.

W ogólnopolskim wykazie studentów zamieszcza się dane, o których mowa w art. 170c ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy, oraz informacje o studiach odbywanych przez studenta, dotyczące:

1) nazwy uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie;

2) nazwy kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów, a także liczby punktów ECTS uzyskanych przez studenta po zaliczeniu kolejnych semestrów studiów;

3) daty rozpoczęcia studiów;

4) rodzaju przyznanych świadczeń pomocy materialnej oraz okresu, na jaki zostały przyznane, a w przypadku zapomogi — miesiąca jej przyznania.

§ 3.

W ogólnopolskim wykazie doktorantów zamieszcza się dane, o których mowa w art. 201a ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy, oraz informacje o studiach doktoranckich odbywanych przez doktoranta, dotyczące:

1) nazwy uczelni oraz jej podstawowej jednostki organizacyjnej albo jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie, zwanej dalej „jednostką”;

2) obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej oraz nazwy studiów doktoranckich;

3) daty rozpoczęcia studiów doktoranckich;

4) przyznania stypendium doktoranckiego, z wyszczególnieniem pobierania zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy, lub stypendium doktorskiego oraz okresu, na jaki zostały przyznane;

5) rodzaju przyznanych świadczeń pomocy materialnej oraz okresu, na jaki zostały przyznane, a w przypadku zapomogi — miesiąca jej przyznania;

6) daty zakończenia realizacji programu studiów doktoranckich albo daty skreślenia z listy doktorantów.

§ 4.

1. Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów wprowadza się w następujących terminach:

1) do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;

2) do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 15 kwietnia.

2. Dane do ogólnopolskiego wykazu doktorantów wprowadza się do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia.

3. Dane dotyczące świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom i doktorantom wprowadza się odpowiednio do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji przyznającej te świadczenia oraz aktualizuje raz w miesiącu.

§ 5.

1. Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie danych jako archiwalne i usuwanie ich z:

1) ogólnopolskiego wykazu studentów odbywa się za pomocą konta w Systemie POL-on założonego dla uczelni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”;

2) ogólnopolskiego wykazu doktorantów odbywa się za pomocą konta w Systemie POL-on założonego dla uczelni albo jednostki przez ministra.

2. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on:

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa rektor uczelni w terminie 7 dni od dnia jej utworzenia;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa rektor uczelni albo dyrektor jednostki w terminie 7 dni od dnia wydania aktu o utworzeniu studiów doktoranckich.

3. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on zawiera:

1) nazwę uczelni albo jednostki;

2) imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej.

4. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa się w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

5. Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów wprowadza się w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on dla uczelni albo jednostki.

§ 6.

1. Dane studenta wprowadzone do ogólnopolskiego wykazu studentów oznacza się jako archiwalne z dniem ukończenia przez tego studenta studiów albo skreślenia go z listy studentów.

2. Dane doktoranta wprowadzone do ogólnopolskiego wykazu doktorantów oznacza się jako archiwalne z dniem zakończenia przez tego doktoranta realizacji programu studiów doktoranckich albo skreślenia go z listy doktorantów.

3. Dane oznaczone jako archiwalne usuwa się z wykazów, o których mowa w ust. 1 i 2, po upływie 20 lat.

§ 7.

1. Udostępnianie danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów i w ogólnopolskim wykazie doktorantów odbywa się za pomocą kont w Systemie PO

2. Uprawniony podmiot składa do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów lub ogólnopolskim wykazie doktorantów. We wniosku podaje się imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej. Przepis § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Konto w Systemie POL-on założone zgodnie z § 5 dla:

1) uczelni — umożliwia rektorowi dostęp do danych dotyczących studentów lub doktorantów kształcących się w kierowanej przez niego uczelni, zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów lub ogólnopolskim wykazie doktorantów;

2) jednostki — umożliwia jej dyrektorowi dostęp do danych dotyczących doktorantów kształcących się w kierowanej przez niego jednostce, zawartych w ogólnopolskim wykazie doktorantów.

§ 8.

1. Rektorzy uczelni posiadają dostęp do ogólnopolskiego wykazu studentów, a także wprowadzają, aktualizują, oznaczają jako archiwalne i usuwają zawarte w nim dane na podstawie dotychczasowych uprawnień.

2. Właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2 ustawy oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostęp do ogólnopolskiego wykazu studentów przysługuje na podstawie dotychczasowych uprawnień.

§ 9.

1. Rektorzy uczelni i dyrektorzy jednostek prowadzących studia doktoranckie w dniu wejścia w życie rozporządzenia uzyskują dostęp do ogólnopolskiego wykazu doktorantów, a także wprowadzają, aktualizują, oznaczają jako archiwalne i usuwają zawarte w nim dane na podstawie dotychczasowych uprawnień posiadanych w ramach Systemu POL-on.

2. Właściwi ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy, organy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna uzyskują dostęp do danych zawartych w ogólnopolskim wykazie doktorantów na podstawie dotychczasowych uprawnień posiadanych w ramach Systemu POL-on.

§ 10.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego składa wniosek o założenie konta w Systemie POL-on w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów (Dz. U. Nr 204, poz. 1201), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).