Strona główna Rozporządzenia Prawo gospodarcze - rozporządzenia Rozp. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Rozp. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

0

Dz.U. 2014.407

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 407

Na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) inne niż określone w art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

2) wymagania dla pojazdów samochodowych, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 2.

§ 2.

Za pojazdy samochodowe inne niż określone w art. 86a ust. 9 ustawy uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika uznaje się pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

1) pogrzebowy,

2) bankowóz — wyłącznie typu A i B

— jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

§ 3.

Pojazdy samochodowe, o których mowa w § 2, powinny spełniać wymagania określone:

1) w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866) — w przypadku pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 1;

2) odpowiednio w załączniku nr 3 albo załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128, z 2012 r. poz. 1262 oraz z 2013 r. poz. 1652) — w przypadku pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 2.

§ 4.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w § 2 i § 3, są dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.