Strona główna Rozporządzenia Prawo pracy - rozporządzenia Rozp. w sprawie programów specjalnych

Rozp. w sprawie programów specjalnych

0

Dz.U. 2014.638

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie programów specjalnych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 638

Na podstawie art. 66b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych, zakres ich stosowania, sposób wyłaniania i doboru uczestników programów specjalnych oraz sposób finansowania tych programów z Funduszu Pracy.

§ 2.

1. Opracowanie programu specjalnego poprzedza się przeprowadzeniem diagnozy osób bezrobotnych lub osób poszukujących pracy w zakresie ich sytuacji zawodowej, z uwzględnieniem analizy potrzeb lokalnego rynku pracy.

2. Diagnoza, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności ustalenie:

1) kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności praktycznych;

2) przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku;

3) problemu zawodowego i innych przeszkód utrudniających podjęcie zatrudnienia lub utrzymanie miejsca pracy;

4) potrzeb i oczekiwań w zakresie aktywizacji zawodowej.

§ 3.

Wyłonienia i doboru uczestników programu specjalnego oraz określenia zakresu i form niezbędnego wsparcia dokonuje się na podstawie diagnozy, o której mowa w § 2.

§ 4.

Określając zakres i formy pomocy w ramach programu specjalnego, planuje się działania łączące usługi lub instrumenty rynku pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie.

§ 5.

1. Projekt programu specjalnego zawiera:

1) charakterystykę uczestników programu specjalnego i kryteria ich doboru;

2) opis działań łączących usługi rynku pracy lub instrumenty rynku pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie, z uzasadnieniem potrzeby ich zastosowania i przewidywanych skutków dla zatrudnienia lub utrzymania miejsc pracy;

3) wykaz podmiotów współpracujących przy realizacji programu specjalnego na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 6, oraz określenie ich zadań;

4) kalkulację planowanych kosztów realizacji programu specjalnego oraz źródła finansowania ogółem i odrębnie dla każdego zadania, w tym wydatki na specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, które mogą obejmować w szczególności zakup środków trwałych, materiałów lub usług, niezbędnych w procesie aktywizacji zawodowej lub utrzymaniu miejsc pracy;

5) harmonogram realizacji poszczególnych zadań oraz wydatkowania środków;

6) przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową programu specjalnego;

7) opis prowadzenia kontroli programu specjalnego i zakres monitorowania jego realizacji;

8) propozycję działań w przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji programu specjalnego.

2. Program specjalny może mieć budowę modułową, w celu umożliwienia dokonywania zmian zakresu, sposobu i harmonogramu realizacji oraz finansowania programu.

3. Moduł programu specjalnego może stanowić zespół zadań tworzących logiczną całość w danym zakresie, realizowanych według ustalonego harmonogramu.

§ 6.

W przypadku realizacji programu specjalnego we współpracy z innymi organizacjami, podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy lub z pracodawcami starosta zawiera pisemne porozumienie dotyczące realizacji programu specjalnego, określające w szczególności zadania realizowane przez poszczególne podmioty lub pracodawców, wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań i źródła ich finansowania.

§ 7.

1. Program specjalny może być realizowany przez więcej niż jeden powiatowy urząd pracy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, program specjalny jest współfinansowany na warunkach określonych w porozumieniu.

§ 8.

O terminie rozpoczęcia programu specjalnego starosta informuje podmioty współpracujące przy jego realizacji.

§ 9.

1. Starosta, na podstawie bieżących analiz rynku pracy oraz monitoringu przebiegu realizacji programu specjalnego, może dokonywać zmian w zakresie, sposobie oraz harmonogramie realizacji i finansowania programu specjalnego, o ile są niezbędne dla uzyskania zamierzonych celów.

2. Zmiany w programie specjalnym, o których mowa w ust. 1, starosta uzgadnia z podmiotami współpracującymi przy jego realizacji.

3. Starosta może podjąć decyzję o wstrzymaniu realizacji programu specjalnego, jeżeli osiągnięcie zakładanej w programie specjalnym efektywności kosztowej i zatrudnieniowej jest niemożliwe.

4. W przypadku programu specjalnego realizowanego we współpracy z innymi organizacjami, podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy lub z pracodawcami starosta przesyła informację o wstrzymaniu realizacji programu wraz z podaniem przyczyn uzasadniających jego decyzję.

§ 10.

1. Pomoc w ramach programu specjalnego stanowi pomoc de minimis spełniającą przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy przedstawia staroście informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

§ 11.

1. Jeżeli starosta wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w art. 66a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, decyzję o realizacji programu specjalnego starosta podejmuje po otrzymaniu informacji o przyznaniu dodatkowych środków z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy.

2. W przypadku przyznania niższych niż wnioskowane lub odmowy przyznania dodatkowych środków z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy starosta dokonuje zmian w projekcie programu specjalnego i realizuje program specjalny w ramach limitu, o którym mowa w art. 66a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo rezygnuje z jego realizacji.

§ 12.

Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjalnych (Dz. U. Nr 50, poz. 401 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 775).

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2014 r.