Strona główna Rozporządzenia Ubezpieczenia i opieka społeczna - rozporządzenia Rozp. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

Rozp. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

0

Dz.U. 2014.997

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 997

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 oraz z 2014 r. poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku.

§ 2.

1. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku kombatanckiego wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego do organu emerytalnego lub rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający przyznanie uprawnień kombatanckich, w szczególności wydany przez:

1) Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

2) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, przed dniem 18 maja 2014 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w okresie od dnia 24 stycznia 1991 r. do dnia 1 sierpnia 1991 r.

§ 3.

1. Wnioski o przyznanie emerytury lub renty w drodze wyjątku przyjmują:

1) stowarzyszenia kombatanckie;

2) organy rentowe Zakładu właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający przyznanie uprawnień kombatanckich, w szczególności wydany przez:

1) Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

2) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Zakład przed dniem 18 maja 2014 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w okresie od dnia 24 stycznia 1991 r. do dnia 1 sierpnia 1991 r.

3. Stowarzyszenia kombatanckie opiniują i przekazują wniosek, wraz z dokumentacją, do organu rentowego Zakładu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

4. Organy rentowe Zakładu, po zbadaniu zasadności wniosku o przyznanie emerytury lub renty w drodze wyjątku, badają sytuację materialną osoby ubiegającej się o emeryturę lub rentę w drodze wyjątku oraz członków jej rodziny, a następnie opiniują i przekazują wniosek, wraz z dokumentacją, do Prezesa Zakładu.

§ 4.

O przyznaniu albo o odmowie przyznania przez Prezesa Zakładu emerytury lub renty w drodze wyjątku powiadamia się:

1) osobę, której wniosek dotyczy;

2) organ rentowy Zakładu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;

3) stowarzyszenie kombatanckie, które pośredniczyło w złożeniu wniosku.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. [tj. dnia 13.08.2014 r. — przyp. redakcji]*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu dodatku kombatanckiego oraz emerytur lub rent, w drodze wyjątku, kombatantom i innym osobom uprawnionym (Dz. U. Nr 65, poz. 283), które na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.