Strona główna Akty prawne Rozp. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do KRS dotyczących spółek…

Rozp. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do KRS dotyczących spółek…

0

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2295


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2015 r. poz. 65; z 2016 r. poz. 1680; z 2019 r. poz. 2295

Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 2295), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 22.11.2019 r. — dotyczą §: 4, 5.

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób i tryb złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a także innych wniosków o wpis dotyczący tych spółek na podstawie wzorców czynności udostępnionych w systemie teleinformatycznym, w tym o zmianę oraz rozwiązanie umowy spółki.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) (uchylony)

2) użytkowniku — rozumie się przez to osobę fizyczną, która założyła konto w systemie teleinformatycznym;

3) koncie — rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika;

4) (uchylony)

5) haśle — rozumie się przez to poufne dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym lub składania podpisu elektronicznego;

6) (uchylony)

7) sądzie — rozumie się przez to wydział sądu właściwy do rozpoznania wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego;

8) elektronicznym potwierdzeniu złożenia wniosku — rozumie się przez to zestaw danych jednoznacznie wskazujący złożony wniosek, użytkownika składającego wniosek oraz datę złożenia wniosku;

9) rejestrze — rozumie się przez to rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

1. Wniosek o wpis do rejestru dotyczący spółek, o których mowa w § 1, składa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i udostępnionych w tym systemie formularzy.

2. (uchylony)

§ 4.

(uchylony)

§ 5.

1. Użytkownik przygotowujący w systemie teleinformatycznym wniosek o wpis do rejestru wypełnia formularz wniosku udostępniony w tym systemie i po dołączeniu dokumentów, wytworzonych w systemie lub możliwych do dołączenia na podstawie odrębnych przepisów, zatwierdza wniosek przez złożenie odpowiedniego podpisu elektronicznego.

2. Jeżeli wniosek ma być podpisany przez więcej niż jednego użytkownika, przy przygotowaniu wniosku należy wskazać innych użytkowników mających podpisać wniosek.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek jest zatwierdzony z chwilą podpisania go przez ostatniego z użytkowników.

4. Użytkownik podpisujący wniosek wskazuje przy składaniu podpisu, czy czynność tę wykonuje we własnym imieniu, czy w imieniu innych osób.

5. Wniosek podpisany przez wszystkich wskazanych w tym wniosku użytkowników składa do sądu jeden z podpisujących.

6. (uchylony)

§ 6.

1. Sąd otrzymuje wniosek po uiszczeniu opłaty sądowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę.

2. Po otrzymaniu wniosku przez sąd użytkownik, który w imieniu wnioskodawcy złożył wniosek, otrzymuje automatycznie na swoje konto elektroniczne potwierdzenie skutecznego złożenia wniosku.

§ 7.

1. Doręczenia pism sądowych dokonywane będą użytkownikowi składającemu wniosek do sądu na jego konto.

2. Po doręczeniu pisma sądowego sąd otrzymuje elektroniczne potwierdzenie odbioru pisma przez użytkownika.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dn. 15.01.2015 r. — przyp. redakcji]*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. Nr 297, poz. 1761).