Strona główna Rozporządzenia Edukacja - rozporządzenia Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych (…) oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych (…) oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

0

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1630

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2012 r. poz. 957; z 2014 r. poz. 1149; z 2017 r. poz. 1613; z 2018 r. poz. 1630

Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 1630), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 02.03.2019 r. — dotyczą § 12.

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) ustawie o systemie oświaty — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

2a) ustawie – Prawo oświatowe — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);

3) Karcie Nauczyciela — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

4) rejestrze TERYT — należy przez to rozumieć krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

§ 2.–§ 4.

(uchylone)

§ 5.

Zbiór danych o kosztach prowadzenia szkoły zawiera dane o kosztach ogółem oraz o wysokości:

1) wydatków majątkowych;

2) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym na wynagrodzenia nauczycieli;

3) wydatków na remonty;

4) zobowiązań.

§ 6.

Zbiór danych o liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego zawiera dane o:

1) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków według:

a) płci,

b) roku urodzenia,

c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych,

d) klas,

e) rodzajów oddziałów, do których uczęszczają:

— ogólnodostępnych,

— integracyjnych,

— specjalnych,

— przysposabiających do pracy,

— specjalnych przysposabiających do pracy,

— terapeutycznych,

— dwujęzycznych,

— dwujęzycznych dla mniejszości narodowej lub etnicznej albo społeczności posługującej się językiem regionalnym,

— z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo z regionalnym językiem nauczania,

— z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

— sportowych,

— mistrzostwa sportowego,

— o charakterze eksperymentalnym,

— wielozawodowych,

— międzynarodowych,

f) (uchylona)

g) zawodów, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe,

h) kwalifikacji nauczanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,

i) zawodów, specjalności i specjalizacji kształcenia w szkołach artystycznych,

j)–k) (uchylone)

l) specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z orzeczeń, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe:

— niewidomych,

— słabowidzących,

— niesłyszących,

— słabosłyszących,

— z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

— z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

— z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

— z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

— z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

— z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

— niedostosowanych społecznie,

— zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

— (uchylone)

— (uchylone)

m) wyników klasyfikowania i promowania:

— promowanych według stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego,

— pozostawionych w tej samej klasie według stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego,

— powtarzających klasę w bieżącym roku szkolnym,

n) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:

— w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego,

— poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego za zgodą dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej,

— przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,

— przez uczęszczanie do przedszkola za granicą,

— przez uczęszczanie do przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,

— przez realizację w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

o) przyczyn niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:

— z powodu wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,

— z innej przyczyny,

p) spełniania obowiązku szkolnego:

— w szkole, w obwodzie której uczeń mieszka,

— w innej szkole,

— poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły,

— przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,

— przez uczęszczanie do szkoły za granicą,

— przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,

— przez realizację w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

q) przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego:

— z powodu odroczenia,

— z innej przyczyny,

r) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują:

— wieś,

— miasto do 5000 mieszkańców,

— miasto powyżej 5000 mieszkańców,

s) odległości miejsca zamieszkania od przedszkola lub szkoły dzieci obowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, z wyszczególnieniem liczby dzieci zamieszkałych w odległości większej niż 3 km,

t) odległości miejsca zamieszkania od szkoły uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o ustalonych obwodach:

— uczniów klas I–IV szkoły podstawowej, zamieszkałych w odległości od 3 km do 5 km od szkoły,

— uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej, zamieszkałych w odległości od 4 km do 5 km od szkoły,

— uczniów zamieszkałych w odległości większej niż 5 km do 10 km od szkoły,

— uczniów zamieszkałych w odległości większej niż 10 km od szkoły;

2) liczbie uczniów i wychowanków:

a) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

b) którym przedłużono okres nauki na etapie edukacyjnym,

c) indywidualnie nauczanych, w tym uczniów posiadających orzeczenie wydane z uwagi na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) realizujących indywidualny tok nauki,

e) realizujących indywidualny program nauki,

f) zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych,

g) według formy odbywania dokształcania teoretycznego,

h) objętych zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

i) objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,

j) korzystających z porad i konsultacji;

3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków uczestniczących w zajęciach:

a) rewalidacyjno-wychowawczych,

b) rewalidacyjnych,

c) resocjalizacyjnych,

ca) socjoterapeutycznych,

d) dydaktyczno-wyrównawczych, w tym o liczbie uczniów szkół i placówek wychowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

da) rozwijających umiejętności uczenia się, w tym o liczbie uczniów szkół i placówek wychowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

e) specjalistycznych:

— korekcyjno-kompensacyjnych,

— logopedycznych,

— rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

— innych o charakterze terapeutycznym

w tym o liczbie uczniów szkół i placówek wychowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

f) związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

g) praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych prowadzonych:

— w warsztatach szkolnych,

— w pracowniach szkolnych,

— w placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego,

— u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

h) nauki języka obcego jako obowiązkowego i jako dodatkowego:

— angielskiego,

— francuskiego,

— hiszpańskiego,

— łacińskiego,

— niemieckiego,

— rosyjskiego,

— włoskiego,

— innego,

i) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego:

— białoruskiego,

— czeskiego,

— hebrajskiego,

— litewskiego,

— niemieckiego,

— ormiańskiego,

— rosyjskiego,

— słowackiego,

— ukraińskiego,

— łemkowskiego,

— romskiego,

— kaszubskiego,

— karaimskiego,

— tatarskiego,

j) edukacyjnych dodatkowych organizowanych dla uczniów pochodzenia romskiego,

k) świetlicy szkolnej,

l) rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, o charakterze:

— informatycznym,

— technicznym,

— przedmiotowym,

— artystycznym,

— sportowym,

— turystyczno-krajoznawczym,

— innym,

m) edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie,

n) dodatkowych z języka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy – Prawo oświatowe,

o) dodatkowych wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w art. 165 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe,

p) nauki języka i kultury kraju pochodzenia dla osób niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 165 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe;

4) liczbie uczniów i słuchaczy będących uczestnikami kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, doskonalenia i dokształcania, prowadzonych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego:

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych według kwalifikacji,

b) kursów umiejętności zawodowych,

c) kursów kompetencji ogólnych,

d) (uchylona)

e) kursów języka:

— angielskiego,

— francuskiego,

— niemieckiego,

— włoskiego,

— hiszpańskiego,

— rosyjskiego,

— innego,

f) kursów z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych,

g) bezpieczeństwa i higieny pracy,

h)–i) (uchylone)

j) przygotowujących do egzaminów wstępnych do szkół wyższych,

k) pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

l) przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy,

m) kursów zawodowych, których wyniki zaliczane są przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe,

n) kursów zawodowych potwierdzających posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych,

o) innych kursów,

p) innych form pozaszkolnych;

5) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego według:

a) płci,

b) roku urodzenia,

c) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują:

— wieś,

— miasto do 5000 mieszkańców,

— miasto powyżej 5000 mieszkańców,

d) profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych,

e) kwalifikacji nauczanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,

f) zawodów, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,

g) zawodów, specjalności i specjalizacji kształcenia w szkołach artystycznych,

h) specjalności kształcenia, o których mowa w pkt 1 lit. j, w nauczycielskich kolegiach języków obcych,

i) specjalności kształcenia, o których mowa w pkt 1 lit. k, w kolegiach nauczycielskich;

6) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, którzy:

a) przystąpili do egzaminu maturalnego,

b) zdali egzamin maturalny, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

c) przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

d) zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

e) zdali egzamin dyplomowy, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

f) przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

g) zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

— oraz z wyszczególnieniem liczby absolwentów, którzy ukończyli szkołę w trybie eksternistycznym;

7) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 7.

Zbiór danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego zawiera także dane o:

1) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy ulegli wypadkom, pozostając pod opieką szkoły lub placówki oświatowej, z wyszczególnieniem wypadków śmiertelnych, ciężkich i innych, według:

a) płci,

b) rodzaju uszkodzenia ciała:

— złamania,

— zwichnięcia, skręcenia,

— urazy wewnętrzne,

— rany zewnętrzne, rozerwania,

— utrata części ciała,

— stłuczenia, zmiażdżenia,

— oparzenia,

— zatrucia,

— inne,

c) części ciała, która uległa uszkodzeniu:

— głowa,

— tułów,

— oczy,

— kończyny,

— inna,

d) miejsca, w którym zdarzył się wypadek:

— sala lekcyjna, pracownia szkolna,

— korytarz, schody,

— sala gimnastyczna,

— boisko, plac zabaw,

— warsztaty szkolne, pracownia zajęć praktycznych,

— ulica, droga,

— inne,

e) rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce:

— wychowanie fizyczne,

— zajęcia praktyczno-techniczne,

— praktyczna nauka zawodu,

— inne zajęcia edukacyjne,

— przerwy międzylekcyjne,

— wycieczki i inne formy wypoczynku,

— inne zajęcia,

f) przyczyny wypadku:

— zły stan techniczny obiektów,

— zły stan techniczny maszyn i urządzeń,

— zły stan techniczny wyposażenia, sprzętów,

— niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń,

— niewłaściwe zabezpieczenie klatek schodowych i korytarzy,

— brak lub zły stan środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,

— brak lub niedostateczny nadzór nad uczniem,

— prowadzenie zajęć niezgodnie z programem,

— niewłaściwe posługiwanie się maszynami i urządzeniami,

— nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

— zły stan zdrowia lub niepełna zdolność do zajęć,

— pobicie, umyślne uderzenie,

— uderzenie nieumyślne,

— nieuwaga,

— inna przyczyna;

2) liczbie uczniów i słuchaczy korzystających z poszczególnych form pomocy materialnej dla uczniów:

a) otrzymujących stypendia szkolne,

b) otrzymujących zasiłki szkolne,

c) otrzymujących stypendia o charakterze motywacyjnym:

— stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

— stypendium Prezesa Rady Ministrów,

— stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

— stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

d) zwolnionych całkowicie lub częściowo z opłat za posiłki w stołówce szkoły lub placówki oświatowej,

e) korzystających z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania:

— w internacie,

— w bursie,

— na stancji,

f) przewidzianych w rządowych programach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

g) przewidzianych w regionalnych lub lokalnych programach:

— wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

— wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

h) otrzymujących stypendia przyznawane przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

3) liczbie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych, z wyszczególnieniem mieszkających na wsi:

a) zorganizowanego poza miejscem zamieszkania:

— w kraju,

— za granicą,

b) zorganizowanego w miejscu zamieszkania,

c) niezorganizowanego poza miejscem zamieszkania:

— w kraju,

— za granicą;

4) liczbie uczniów i wychowanków, którzy są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe:

a) zamieszkałych w odległości od 3 km do 5 km od szkoły,

b) zamieszkałych w odległości większej niż 5 km od szkoły,

c) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

5) liczbie uczniów i wychowanków korzystających z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, według form pomocy:

a) diagnozy:

— psychologicznej,

— pedagogicznej,

— logopedycznej,

— lekarskiej,

— związanej z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

— rehabilitanta,

b) form pomocy bezpośredniej:

— zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

— terapii logopedycznej,

— terapii psychologicznej, w tym psychoterapii,

— socjoterapii,

— zajęć z uczniami zdolnymi,

— terapii dla zagrożonych uzależnieniem,

— innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

— zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

— zajęć grupowych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych,

— indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań,

— indywidualnych porad zawodowych bez badań,

— ćwiczeń rehabilitacyjnych,

— grup wsparcia,

— interwencji kryzysowej,

— innych form pomocy indywidualnej,

— innych form pomocy grupowej,

— mediacji i negocjacji,

— psychoterapii,

c) porad bez badań,

d) porad po badaniach przesiewowych,

e) badań przesiewowych słuchu w ramach programu „Słyszę”,

f) badań przesiewowych wzroku w ramach programu „Widzę”,

g) badań przesiewowych mowy w ramach programu „Mówię”;

6) liczbie uczniów i wychowanków, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, wydała:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyszczególnieniem uczniów i wychowanków:

— niesłyszących,

— słabosłyszących,

— niewidomych,

— słabowidzących,

— z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

— z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

— z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

— z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

— z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

— zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

— niedostosowanych społecznie,

b) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

d) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

e) orzeczenie odmowne, stwierdzające brak potrzeby kształcenia specjalnego, potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania,

f) orzeczenie uchylające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania,

g) orzeczenie wydane w wyniku odwołania do kuratora oświaty,

h) opinię:

— o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

— w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

— w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

— w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

— w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

— w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

— o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

— w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

— w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,

— w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

— w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

— w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

— w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,

— w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,

— o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe,

— inną;

7) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy nie są obywatelami polskimi, z wyszczególnieniem liczby uczniów, słuchaczy i wychowanków:

a) posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) — Strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo będących członkami rodzin takich osób, posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu,

b) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) którym nadano status uchodźcy lub którzy są członkami rodzin takich osób,

d) którzy posiadają zgodę na pobyt tolerowany,

e) którzy korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543),

g) którzy są członkami rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,

h) którym udzielono ochrony uzupełniającej lub którzy są członkami rodzin takich osób,

i) którzy posiadają ważną Kartę Polaka,

j) dla których uprawnienie do nauki wynika z umów międzynarodowych,

k) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

l) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

m) którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy są członkami rodzin takich osób;

8) liczbie uczniów i wychowanków będących dziećmi repatriantów, z wyszczególnieniem liczby uczniów i wychowanków biorących udział w dodatkowych zajęciach dla dzieci repatriantów;

9) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy szkołę niższego szczebla ukończyli w poprzednim roku szkolnym;

10) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) uczęszczających do szkół dla dorosłych;

11) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy są młodocianymi pracownikami;

12) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy uzyskali kartę rowerową lub motorowerową;

13) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków według stanu w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego.

§ 8.

Zbiór danych o innych niż uczniowie, słuchacze i wychowankowie osobach korzystających z usług należących do statutowego zakresu działania placówek oświatowych zawiera dane o liczbie:

1) rodziców,

2) nauczycieli,

3) studentów,

4) innych osób

— według poszczególnych rodzajów tych usług.

§ 9.

W zbiorze danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, o którym mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1 ustawy, zawarte są następujące dane tych osób:

1) numer PESEL;

2) płeć;

3) rok urodzenia;

4) forma zatrudnienia:

a) umowa o pracę na czas określony, z wyszczególnieniem:

— zatrudnienia na podstawie art. 15 ust. 1–6 ustawy – Prawo oświatowe,

— zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

— zatrudnienia na podstawie art. 16 ustawy – Prawo oświatowe,

— zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela, z wyjątkiem zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

— zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962),

— zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511, 2074 i 2261),

— zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 379),

— zatrudnienia na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,

b) umowa o pracę na czas nieokreślony, z wyszczególnieniem:

— zatrudnienia na podstawie art. 15 ust. 1–6 ustawy – Prawo oświatowe,

— zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

— zatrudnienia na podstawie art. 16 ustawy – Prawo oświatowe,

— zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela, z wyjątkiem zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

— zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

— zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,

— zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

— zatrudnienia na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,

c) mianowanie;

5) informacja o uzupełnianiu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole lub placówce oświatowej;

6) inna podstawa prawna świadczenia pracy:

a) umowa zlecenia,

b) umowa o dzieło;

7) rodzaj sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska i wymiar czasu pracy wynikający ze sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska;

8) tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, określony w umowie, akcie mianowania, w tym wymiar tych zajęć zwiększony na podstawie art. 42 ust. 2a Karty Nauczyciela;

9) rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych obowiązków przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym, realizowanych jako zadania statutowe szkoły lub placówki oświatowej;

10) tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym;

11) przyczyna nieprowadzenia zajęć:

a) urlop macierzyński,

b) urlop wychowawczy,

c) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.),

d) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

e) urlop dla poratowania zdrowia,

f) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela,

g) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 Karty Nauczyciela,

h) płatny urlop szkoleniowy udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 Karty Nauczyciela,

i) urlop bezpłatny,

j) przeniesienie w stan nieczynny,

k) niezdolność do pracy trwająca łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,

l) urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 Karty Nauczyciela,

m) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na innej podstawie,

n) urlop rodzicielski;

12) stopień awansu zawodowego:

a) nauczyciel stażysta,

b) nauczyciel kontraktowy,

c) nauczyciel mianowany,

d) nauczyciel dyplomowany,

e) nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

f) osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art. 15 ust. 1–6 ustawy – Prawo oświatowe,

g) nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;

13) w przypadku osoby kończącej w danym roku kalendarzowym staż na wyższy stopień awansu zawodowego informacja o zamiarze:

a) złożenia wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w terminie do dnia 30 czerwca danego roku,

b) złożenia wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w terminie do dnia 31 października danego roku,

c) nieskładania wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w danym roku;

14) informacja o zamiarze złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego:

a) w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego,

b) w terminie do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego;

15) wykształcenie:

a) stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora sztuki lub stopień doktora habilitowanego sztuki i przygotowanie pedagogiczne,

b) stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora sztuki lub stopień doktora habilitowanego sztuki bez przygotowania pedagogicznego,

c) dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne,

d) dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania pedagogicznego,

e) dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i przygotowanie pedagogiczne,

f) dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia bez przygotowania pedagogicznego,

g) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego,

h) dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,

i) dyplom ukończenia studium nauczycielskiego,

j) dyplom ukończenia studium wychowania przedszkolnego,

k) dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego,

l) dyplom ukończenia studium nauczania początkowego,

m) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów magisterskich,

n) dokument potwierdzający ukończenie wyższego seminarium duchownego do dnia 31 grudnia 1989 r.,

o) świadectwo dojrzałości liceum pedagogicznego,

p) świadectwo dojrzałości i przygotowanie pedagogiczne,

q) świadectwo dojrzałości bez przygotowania pedagogicznego,

r) świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego i przygotowanie pedagogiczne,

s) świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego bez przygotowania pedagogicznego,

t) świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego i przygotowanie pedagogiczne,

u) świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego bez przygotowania pedagogicznego,

v) dyplom mistrza w zawodzie i przygotowanie pedagogiczne,

w) dyplom mistrza w zawodzie bez przygotowania pedagogicznego,

x) dyplom ukończenia kolegium teologicznego;

16) kwalifikacje do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia ogólnego:

a) biologia,

b) chemia,

c) fizyka z astronomią,

d) geografia,

e) przyroda,

f) historia,

g) historia i społeczeństwo,

h) wiedza o społeczeństwie,

i) informatyka,

j) technologia informacyjna,

k) język angielski,

l) język francuski,

m) język hiszpański,

n) język niemiecki,

o) język włoski,

p) język rosyjski,

q) inny język obcy,

r) język polski,

s) matematyka,

t) muzyka,

u) plastyka,

v) sztuka,

w) wiedza o kulturze,

x) podstawy przedsiębiorczości,

y) technika,

z) wychowanie fizyczne,

za) nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna,

zb) wychowanie przedszkolne,

zc) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

zd) pedagogika szkolna,

ze)–zg) (uchylone)

zh) pedagogika resocjalizacyjna,

zi) pedagogika lecznicza,

zj) pedagogika terapeutyczna,

zk) pedagogika obronna,

zl) pedagogiki pozostałe,

zm) doradztwo zawodowe,

zn) psychologia,

zo) logopedia,

zp) terapia pedagogiczna,

zq) gimnastyka korekcyjna,

zr) bibliotekarstwo,

zs) religia,

zt) etyka,

zu) inna specjalność ogólnokształcąca,

zv) wychowanie do życia w rodzinie,

zw) filozofia,

zx) edukacja dla bezpieczeństwa,

zy) filologia klasyczna;

17) kwalifikacje do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć zawodowych:

a) administracyjnych,

b) artystycznych,

c) awioniki lotniczej,

d) budowlanych,

e) sanitarnych,

f) budowy i eksploatacji dróg i mostów,

g) chemicznych,

h) drzewnych,

i) ekonomicznych lub handlowych,

j) elektroenergetyki automatyki transportu szynowego,

k) elektronicznych,

l) elektrycznych,

m) energetycznych,

n) fizycznych,

o) gastronomicznych,

p) geodezyjnych,

q) geologicznych,

r) górniczych,

s) hotelarskich,

t) hutniczych,

u) informatycznych,

v) kosmetycznych,

w) fryzjerskich,

x) leśnych,

y) logistyczno-spedycyjnych,

z) mechanicznych,

za) mechaniki lotniczej,

zb) mechatronicznych,

zc) medycznych,

zd) meteorologicznych,

ze) nawigacyjnych,

zf) ochrony środowiska,

zg) odzieżowych,

zh) krawieckich,

zi) poligraficznych,

zj) radiokomunikacyjnych,

zk) rolniczych,

zl) ogrodniczych,

zm) samochodowych lub elektromechaniki pojazdowej,

zn) siłowni okrętowych i mechanizmów pomocniczych,

zo) socjologicznych,

zp) psychologicznych,

zq) spożywczych,

zr) techniki ruchu kolejowego,

zs) techniki komputerowej i teleinformatyki,

zt) telekomunikacyjnych,

zu) transportowych,

zv) turystycznych,

zw) włókienniczych,

zx) wikliniarskich,

zy) zarządzania i marketingu,

zz) innych;

18) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

a) przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych,

b) klasach IV–VIII szkół podstawowych,

c) placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

d) placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego;

19) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języków obcych w:

a) przedszkolu,

b) klasach I–III szkoły podstawowej,

c) wszystkich typach szkół i placówek oświatowych oraz kolegiach pracowników służb społecznych,

d) przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych;

20) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i placówce oświatowej dla dzieci i młodzieży:

a) z niepełnosprawnością intelektualną,

b) niewidomych lub słabowidzących,

c) niesłyszących lub słabosłyszących,

d) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) przewlekle chorych,

g) niedostosowanych społecznie,

h) zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

21) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela:

a) przedmiotu innego niż język obcy oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym w szkole (oddziale) dwujęzycznej,

b) w szkole umożliwiającej uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

c) logopedy,

d) psychologa,

e) doradcy zawodowego,

f) rehabilitanta,

g) w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich,

h) wychowawcy w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich,

i) w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną,

j) wychowawcy w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną,

k) (uchylona)

l) praktycznej nauki zawodu,

m) zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolenia sportowego w szkole i klasie sportowej oraz w szkole mistrzostwa sportowego,

n) bibliotekarza,

o) w szkole i placówce artystycznej,

p) (uchylona)

q) teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,

r) przedmiotów uzupełniających w liceach ogólnokształcących i technikach,

s) przyrody jako przedmiotu uzupełniającego w liceach ogólnokształcących i technikach,

t) historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego w liceach ogólnokształcących i technikach,

u) wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych,

v) pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach,

w) terapeuty w przedszkolach, szkołach i placówkach,

x) zajęć rewalidacyjnych,

y) zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych;

22) dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

a) trenera,

b) instruktora,

c) menedżera;

23) ukończone w poprzednim roku szkolnym formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:

a) kurs kwalifikacyjny,

b) kolegium nauczycielskie,

c) nauczycielskie kolegium języków obcych,

d) studia pierwszego stopnia,

e) jednolite studia magisterskie,

f) studia drugiego stopnia,

g) studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z przepisami w sprawie standardów kształcenia nauczycieli,

h) inne studia podyplomowe,

i) kurs doskonalący w wymiarze do 20 godzin,

j) kurs doskonalący w wymiarze od 21 do 59 godzin,

k) kurs doskonalący w wymiarze od 60 do 99 godzin,

l) kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 100 godzin;

24) staż pracy:

a) ogólny,

b) pedagogiczny;

25) wysokość otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków:

a) za wysługę lat,

b) funkcyjnego,

c) za warunki pracy,

d) specjalistycznego,

e) służbowego,

f) za uciążliwość pracy,

g) za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą,

h) za wieloletnią pracę w służbie cywilnej,

i) specjalnego wynikającego ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań,

j) służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego,

k) zadaniowego za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań;

26) wysokość dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w miesiącu aktualizowania danych oraz wypłaconego od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego;

27) wysokość dodatku motywacyjnego w miesiącu aktualizowania danych oraz wypłaconego od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego;

28) wysokość nagrody jubileuszowej wypłaconej od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego oraz planowanej do wypłacenia do końca roku kalendarzowego;

29) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego od początku roku kalendarzowego;

30) wysokość zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego oraz planowanego do wypłacenia do końca roku kalendarzowego;

31) wysokość nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaconej od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego;

32) wysokość nagrody z funduszu nagród w służbie cywilnej wypłaconej od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego;

33) (uchylony)

34) wysokość dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela;

35) liczba dni wolnych od pracy, za które nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy lub wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, w danym roku kalendarzowym;

36) otrzymana ocena pracy, o której mowa w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 10.

Zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1 ustawy, zawiera także dane o łącznej wysokości:

1) wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego:

a) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 Karty Nauczyciela,

b) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę;

2) planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego:

a) nagród ze specjalnego funduszu nagród,

b) nagród z funduszu nagród w służbie cywilnej,

c) dodatków motywacyjnych.

§ 11.

Zbiór danych o łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, zawiera dane o liczbie nauczycieli:

1) z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy:

a) w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych,

b) w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych,

c) w związku ze skorzystaniem z prawa do renty,

d) z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela,

e) za wypowiedzeniem,

f) na mocy porozumienia stron,

g) z innych przyczyn;

2) którym w danym roku kalendarzowym stosunek pracy wygasł lub wygaśnie:

a) z powodu prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego,

b) z powodu prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) z powodu upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,

e) z powodu stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1–5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

f) z powodu upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,

g) z innych przyczyn.

§ 12.

Zbiór danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi zawiera dane o:

1) liczbie, wymiarze czasu pracy i łącznej wysokości wynagrodzenia zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi:

a) pracowników ekonomiczno-administracyjnych,

b) pracowników kuchni i stołówki,

c) pozostałych pracowników obsługi,

d) pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela,

e) asystentów edukacji romskiej;

f)–g) (uchylone)

2) liczbie i wymiarze czasu pracy zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych:

a) lekarzy, z wyłączeniem lekarzy dentystów,

b) lekarzy dentystów,

c) pielęgniarek.

§ 13.

W zbiorze danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 107 ust. 7 pkt 1 ustawy, zamiast danych o wynagrodzeniu z wyszczególnieniem jego składników, zawarte są dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły lub placówki oświatowej:

1) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć;

2) zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć po przeliczeniu na pełne etaty.

§ 14.

Zbiór danych o spełnianiu obowiązku nauki zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 16–18 lat zameldowanej na terenie gminy:

1) spełniającej obowiązek nauki w kraju:

a) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,

b) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 36 ust. 12 i ust. 16 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,

c) (uchylona)

d) przez realizację przygotowania zawodowego u pracodawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 9 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,

e) przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

f) przez realizację w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

g) przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa,

h) przez uczęszczanie do szkoły wyższej, zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe;

2) spełniającej obowiązek nauki poza granicami kraju:

a) przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przez uczęszczanie do szkoły europejskiej, działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,

c) przez uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają,

d) przez uczęszczanie do szkoły za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

3) niespełniającej obowiązku nauki.

§ 15.

1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, o których mowa w art. 108 ust. 1–4 ustawy, oznaczane są przez:

1) numer identyfikacyjny REGON w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej;

2) indywidualny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty;

2a) numer RSPO, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy;

3) nazwę;

4) określenie typu i rodzaju;

5) identyfikator i nazwę jednostki podziału terytorialnego kraju w rejestrze TERYT;

6) identyfikator i urzędową nazwę miejscowości w rejestrze TERYT;

7) określenie rodzaju miejscowości:

a) wieś,

b) miasto;

8) adres;

9) numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej;

10) określenie typu i nazwy organu prowadzącego;

11) określenie typu organu:

a) właściwego do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe,

b) prowadzącego ewidencję, o której mowa w art. 168 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe,

c) właściwego do wydania zezwolenia na utworzenie niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli albo niepublicznego kolegium pracowników służb społecznych.

2. Szkoły w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, przy zakładach karnych, zorganizowane w podmiotach leczniczych oraz w domach pomocy społecznej są oznaczane także przez określenie rodzaju jednostki organizacyjnej, przy której są prowadzone.

3. Szkoły i placówki oświatowe połączone w zespół podają dane, o których mowa w ust. 1, odrębnie dla zespołu oraz dla poszczególnych szkół lub placówek oświatowych.

§ 16.

1. Prowadzący bazy danych oświatowych:

1) jednostki samorządu terytorialnego oznaczane są identyfikatorem jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT oraz danymi, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

2) właściwi ministrowie oznaczani są symbolem literowym utworzonym z pierwszych liter wyrazów składających się na nazwę urzędu obsługującego ministra oraz danymi urzędu, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

3) kuratorzy oświaty oznaczani są symbolem utworzonym z liter KO i przewidzianego dla województwa identyfikatora jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT oraz danymi kuratorium oświaty, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

4) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oznaczany jest symbolem literowym utworzonym z liter CBD oraz pierwszych liter wyrazów składających się na nazwę urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz danymi urzędu, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9.

2. Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela, oznaczane są danymi, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9.

§ 17.

1. Dane z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 1–4 ustawy, przekazywane są odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia 30 września 2012 r. oraz 31 marca i 30 września w latach 2013–2018.

2. Dane z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 108 ust. 5–9 ustawy, przekazywane są odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu terminów, o których mowa w ust. 1.

3. Dane z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 108 ust. 10 ustawy, przekazywane są ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie siedmiu dni roboczych od upływu terminów, o których mowa w ust. 2.

4. Dane z baz danych oświatowych zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych przekazywane są odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia 10 października 2012 r. oraz 31 marca i 10 października w latach 2013–2018.

§ 18.

Dane dodatkowo aktualizowane według stanu na dzień 10 września, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2 ustawy, przekazywane są:

1) z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 1–4 ustawy, odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia 10 września w latach 2012–2018;

2) z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 108 ust. 5–9 ustawy, odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie pięciu dni roboczych od upływu terminów, o których mowa w pkt 1;

3) z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 108 ust. 10 ustawy, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie pięciu dni roboczych od upływu terminów, o których mowa w pkt 2.

§ 19.

1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych sporządzają wydruk zestawienia zbiorczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jednostki obsługi, o których mowa w art. 108 ust. 4 ustawy, sporządzają wydruk zestawienia zbiorczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół wydruk zestawienia zbiorczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia sporządza się odrębnie dla całego zespołu oraz dla każdej szkoły i placówki oświatowej.

§ 20.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746, z 2005 r. Nr 53, poz. 473 oraz z 2007 r. Nr 161, poz. 1141), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 131 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941).