Strona główna Rozporządzenia Edukacja - rozporządzenia Rozp. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

Rozp. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

0

Dz.U. 2014.784

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

Opracowanie na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 784

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz szkoły artystyczne i placówki kształcenia artystycznego, a także wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kursie kwalifikacyjnym — należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu, prowadzenia tych zajęć lub przygotowania pedagogicznego;

2) przygotowaniu pedagogicznym — należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia, oraz z pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną, w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin.

§ 3.

1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach muzycznych i w policealnych szkołach muzycznych posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach muzycznych i w policealnych szkołach muzycznych, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) innym (innej) niż określone w ust. 1 i która:

1) w ramach danego kierunku nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć lub

2) ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

3. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach muzycznych i w policealnych szkołach muzycznych, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich w uczelni innej niż uczelnia artystyczna na kierunku muzykologia i która:

1) ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć lub

2) w ramach tego kierunku nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, z tym że osoba do prowadzenia zajęć z przedmiotów: podstawy kształcenia słuchu i kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi legitymuje się ponadto dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, a w przypadku przedmiotów: kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia praktyczna i harmonia jazzowa — ponadto ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej.

4. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1–3, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów pierwszego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) studiów pierwszego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) innym (innej) niż określone w pkt 1, w ramach którego (której) nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, lub

3) studiów pierwszego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) innym (innej) niż określone w pkt 1 oraz która ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, lub

4) studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych — w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 97, poz. 590, z późn. zm.), zwanych dalej „studiami wyższymi zawodowymi”, na kierunku muzykologia oraz która ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, lub

5) studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na kierunku muzykologia, w ramach którego nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, z tym że osoba do prowadzenia zajęć z przedmiotów: podstawy kształcenia słuchu i kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi legitymuje się ponadto dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

5. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcących szkołach muzycznych, z zastrzeżeniem § 8 i § 13, posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności):

1) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) innym (innej) niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

6. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, z zastrzeżeniem § 8 i § 13, oprócz osoby, o której mowa w ust. 5, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć.

7. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, z zastrzeżeniem § 8 i § 13, oprócz osoby, o której mowa w ust. 5 i 6, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym (innej) niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 4.

1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach plastycznych i w policealnych szkołach plastycznych posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) studiów magisterskich w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) innym (innej) niż wymieniony (wymieniona) w pkt 1, w ramach którego (której) nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć albo ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, lub

3) studiów magisterskich w uczelni innej niż uczelnia artystyczna na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołach plastycznych i w policealnych szkołach plastycznych, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz:

1) świadectwem dojrzałości i dyplomem ukończenia szkoły policealnej w zakresie odpowiedniego kierunku (odpowiedniej specjalności) oraz posiadająca co najmniej dwuletni staż pracy lub tytuł robotnika (pracownika) wykwalifikowanego w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

2) świadectwem dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej w zakresie odpowiedniego kierunku (odpowiedniej specjalności) oraz posiadająca co najmniej dwuletni staż pracy lub tytuł robotnika (pracownika) wykwalifikowanego w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

3) tytułem mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać.

3. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w szkołach plastycznych, z zastrzeżeniem § 8 i § 13, posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności):

1) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) innym (innej) niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 5.

1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach baletowych posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia szkoły baletowej i dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć oraz posiadająca co najmniej pięcioletni zawodowy staż pracy w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach baletowych z zakresu: tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego oraz tańca dawnego, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia szkoły baletowej oraz posiadająca co najmniej pięcioletni zawodowy staż pracy w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

3. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć muzycznych, przewidzianych jako obowiązkowe w ramowym planie nauczania, oraz do realizacji akompaniamentu w szkołach baletowych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne określone w § 3 ust. 1–4.

4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zasad charakteryzacji w szkołach baletowych posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz:

1) dyplomem ukończenia studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności), w ramach którego (której) nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie prowadzonych zajęć, albo która ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć lub

2) świadectwem dojrzałości i dyplomem ukończenia szkoły policealnej w zakresie odpowiedniego kierunku (odpowiedniej specjalności) oraz posiadająca co najmniej dwuletni zawodowy staż pracy w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

5. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w ogólnokształcących szkołach baletowych, z zastrzeżeniem § 8 i § 13, posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności):

1) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) innym (innej) niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 6.

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach sztuki cyrkowej posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym (innej) niż określony (określona) w pkt 1, w ramach którego (której) nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, lub

3) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych na dowolnym kierunku oraz która ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez uczelnię w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć lub posiadająca co najmniej pięcioletni zawodowy staż pracy w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, lub

4) policealnego studium cyrkowego oraz świadectwem dojrzałości.

§ 7.

1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pomaturalnych szkołach bibliotekarskich i animatorów kultury posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym (innej) niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pomaturalnych szkołach bibliotekarskich i animatorów kultury, w zakresie specjalizacji tanecznej posiada osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2.

§ 8.

1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach artystycznych posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub

2) studiów wyższych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest nauczany język, lub

3) studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, lub

4) nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub

5) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osób wymienionych w ust. 1, posiadają również osoby legitymujące się przygotowaniem pedagogicznym i dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w dowolnej specjalności oraz:

1) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

2) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w klasach I–III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba, która ma kwalifikacje do nauczania w klasach I–III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia określone w § 3 ust. 5–7, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

§ 9.

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym (zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć lub

2) studiów wyższych w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) innym (innej) niż wymieniony (wymieniona) w pkt 1, w ramach którego (której) nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, lub

3) szkoły artystycznej w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć oraz świadectwem dojrzałości.

§ 10.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635).

§ 11.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 5–7, § 4 ust. 3 i § 5 ust. 3, lub

2) posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie, oraz przygotowanie pedagogiczne.

§ 12.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — bibliotekarza w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych w zakresie bibliotekoznawstwa lub

2) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych oraz która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa albo legitymuje się dyplomem ukończenia pomaturalnego studium bibliotekarskiego.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — bibliotekarza w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa albo legitymuje się dyplomem ukończenia pomaturalnego studium bibliotekarskiego.

§ 13.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — psychologa w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć lub dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.).

§ 14.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — pedagoga w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć lub

2) studiów magisterskich na dowolnym kierunku oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — pedagoga w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — pedagoga w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 15.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — logopedy w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich w zakresie logopedii lub

2) studiów magisterskich na dowolnym kierunku oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — logopedy w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych w zakresie logopedii.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — logopedy w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii.

§ 16.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — doradcy zawodowego w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich w zakresie doradztwa zawodowego lub

2) studiów magisterskich na dowolnym kierunku oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — doradcy zawodowego w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — doradcy zawodowego w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i w szkołach muzycznych I stopnia, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

§ 17.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela — wychowawcy w internatach posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której są prowadzone świetlica szkolna lub internat.

§ 18.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — wychowawcy w bursach posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć lub

2) studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — wychowawcy w bursach, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć lub w innej specjalności i ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 19.

Kwalifikacje do nauczania w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego, z zastrzeżeniem § 8 i § 13, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym i która w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć uzyskała tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora lub doktora sztuki.

§ 20.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) uprawniającym (uprawniającej) do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole artystycznej.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć oraz która ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 21.

Przygotowanie pedagogiczne potwierdzają dokumenty:

1) ukończenia studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych  na kierunku (specjalności) przygotowującym (przygotowującej) do nauczania w szkołach artystycznych, jeżeli program studiów obejmował przygotowanie pedagogiczne, lub

2) ukończenia studium pedagogicznego w uczelni artystycznej lub w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego, lub

3) ukończenia kursu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, lub

4) ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, lub

5) ukończenia studiów podyplomowych.

§ 22.

Określony w § 2 pkt 2 wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały przygotowanie pedagogiczne w formach i wymiarze zgodnych z dotychczas obowiązującymi przepisami.

§ 23.

1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia zwolnieni z wymagań kwalifikacyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów mogą nadal nauczać w szkołach i w placówkach kształcenia artystycznego, w zakresie określonym w zwolnieniu.

2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (ukończoną specjalność) studiów za zbliżony (zbliżoną) do nauczanego przedmiotu lub do rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w zakresie określonym w uznaniu.

3. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania tego samego stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub w danym rodzaju placówki kształcenia artystycznego.

§ 24.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 224, poz. 1345).

§ 25.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.[tj. dnia 01.07.2014 r. — przyp. redakcji]