Strona główna Rozporządzenia Prawo gospodarcze - rozporządzenia Rozp. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Rozp. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

0

Dz.U. 2014.1376

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 1376

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o wpis”;

2) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu”;

3) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

2) organie nadzoru — należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;

3) środkach komunikacji elektronicznej — należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

4) systemie teleinformatycznym — należy przez to rozumieć prowadzony przez organ nadzoru system teleinformatyczny umożliwiający składanie wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu oraz spełniający warunki systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) dokumencie elektronicznym — należy przez to rozumieć dokument elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 3.

1. Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny organu nadzoru. Wnioski składa się na formularzu udostępnionym nieodpłatnie przez organ nadzoru w systemie teleinformatycznym organu nadzoru za pośrednictwem strony internetowej lub elektronicznej skrzynki podawczej.

2. Adres strony internetowej, pod którym udostępniony jest system teleinformatyczny, organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie.

§ 4.

1. Na podstawie pisemnego wniosku zakładu ubezpieczeń organ nadzoru przyznaje identyfikator i hasło umożliwiające zakładowi ubezpieczeń dostęp do systemu teleinformatycznego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby, która będzie odpowiedzialna w zakładzie ubezpieczeń za składanie wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu;

2) adres lub adres elektroniczny, na który organ nadzoru ma przesłać identyfikator oraz hasło umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do reprezentowania zakładu ubezpieczeń;

2) upoważnienie osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1, do składania wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu oraz oświadczeń dołączanych do tych wniosków.

4. Zakład ubezpieczeń może złożyć więcej niż jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1.

5. Organ nadzoru przesyła oddzielnie identyfikator oraz hasło na adres wskazany we wniosku.

§ 5.

1. Zakład ubezpieczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadamia organ nadzoru o:

1) cofnięciu lub wygaśnięciu upoważnienia do składania wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu;

2) utracie hasła.

2. Organ nadzoru blokuje dostęp do systemu teleinformatycznego organu nadzoru osobie, która nie posiada ważnego upoważnienia do składania wniosków o wpis bądź wniosków o zmianę wpisu, oraz w przypadku utraty hasła.

3. W przypadku utraty hasła organ nadzoru może przyznać nowe hasło umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego na podstawie pisemnego wniosku zakładu ubezpieczeń.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby odpowiedzialnej w zakładzie ubezpieczeń za składanie wniosków o wpis i wniosków o zmianę wpisu;

2) adres lub adres elektroniczny, na który organ nadzoru ma przesłać nowe hasło umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do reprezentowania zakładu ubezpieczeń.

§ 6.

Wnioski o wpis i wnioski o zmianę wpisu oraz oświadczenia dołączane do tych wniosków są podpisywane przez osobę odpowiedzialną w zakładzie ubezpieczeń za składanie tych wniosków oraz uwierzytelniane przy użyciu technologii określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 7.

Wniosek o wpis sporządza się na podstawie dokumentów będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń:

1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego:

a) odpisu z rejestru przedsiębiorców, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, jeżeli agent ubezpieczeniowy nie jest osobą fizyczną,

b) oryginału albo kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności agencyjnej, w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

c) pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń;

2) w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz osób wymienionych w art. 9 ust. 1a ustawy:

a) informacji o osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy; zakład ubezpieczeń może posiadać poświadczoną przez siebie kopię tej informacji lub tego zaświadczenia,

b) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

d) oryginału lub kopii zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

§ 8.

Do wniosku o wpis dołącza się:

1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o wpis dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 1;

2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne oraz osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2;

3) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej sporządzony w postaci pliku PDF.

§ 9.

1. Wniosek o zmianę wpisu sporządza się na podstawie dokumentów wymienionych w § 7, dotyczących wnioskowanych zmian, będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń.

2. Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się:

1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o zmianę wpisu dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 1;

2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2;

3) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2;

4) kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty skarbowej, sporządzoną w postaci pliku PDF.

§ 10.

1. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie dopisania do danych agenta ubezpieczeniowego osób wykonujących czynności agencyjne, zmiany danych osób wykonujących czynności agencyjne lub usunięcia danych osób wykonujących czynności agencyjne nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 3.

2. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy, nie dołącza się oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1.

3. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. d–f, pkt 3 i 5 oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3.

4. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. [tj. dnia 25.10.2014 r. — przyp. redakcji]*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 173, poz. 1170), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).