Strona główna Rozporządzenia Prawo gospodarcze - rozporządzenia Rozp. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach…

Rozp. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach…

0

Dz.U. 2013.1530

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

 

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2013 r. poz. 1530

 

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”, składane przez zamawiającego zawiera:

1) nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów;

2) oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oznaczenie głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności;

3) w przypadku zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:

a) innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami klasycznymi” — liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej i rodzaje zamówień,

b) o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi” — wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień,

c) o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”, których przedmiotem są roboty budowlane — liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej;

4) w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:

a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) rodzaju zamówienia,

c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”,

d) kategorii usług:

— w przypadku zamówień klasycznych i zamówień sektorowych — określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy,

— w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa — określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2b ustawy,

e) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

f) uzasadnienia zastosowania trybu:

— negocjacji z ogłoszeniem — z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

— negocjacji bez ogłoszenia,

— zamówienia z wolnej ręki,

g) kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców,

h) wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług

— w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

5) sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług;

6) liczbę i łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 1–3, 6, 7 i 10–13 oraz art. 136–138 ustawy;

7) łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

§ 3.

Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

Informacje w zakresie angażowania podwykonawców, określone w załączniku do rozporządzenia, w tabeli VI, w kolumnie 8, zawiera się w sprawozdaniu, począwszy od rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dotyczącego roku 2014.

§ 5.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226).

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. [tj. dn. 27.12.2013 r. — przyp. redakcji]