Strona główna Interpretacje Orzecznictwo Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

0
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Pracownik, który zawarł z pracodawcą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za odszkodowaniem, nie może na podstawie art. 88 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli jedynie w części dotyczącej wysokości odszkodowania.

Uchwała SN z 24.09.2004 r. (III PZP 8/04, Biuletyn SN 9/04)

Poinformowanie pracownika w okresie wypowiedzenia dokonanego na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) o posiadaniu uprawnień emerytalnych i złożenie przez niego wniosku o emeryturę nie jest równoznaczne ze skutecznym cofnięciem wypowiedzenia przez pracodawcę i rozwiązaniem łączącego strony stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

Wyrok SN z 05.12.2006 r. (II PK 44/06, OSNAPiUS 2008/1–2/9)

Nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy, nawet znacznie późniejszej niż data zawarcia porozumienia.

Wyrok SN z 04.11.2004 r. (I PK 653/03, OSNAPiUS 2005/14/204)

Nie można przyjąć, że pracownik działał pod wpływem bezprawnej groźby, składając oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jeżeli pracodawca nie groził mu rozwiązaniem umowy o pracę z jego winy w razie niewyrażenia zgody na porozumienie rozwiązujące stosunek pracy.

Wyrok SN z 04.03.2004 r. (I PK 435/03, Monitor Pr. Pracy 1/2005)

Nieokreślenie — choćby dorozumiane — w porozumieniu stron o rozwiązaniu stosunku pracy terminu jego ustania powoduje (podobnie jak przy zawarciu umowy o pracę – art. 26 k.p.) rozwiązanie tego stosunku w dniu zawarcia porozumienia.

Wyrok SN z 11.01.2001 r. (I PKN 844/00, OSNAP 2002/18/432)

Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i następne Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy.

Wyrok SN z 04.10.2000 r. (I PKN 58/00, OSNAPiUS 2002/9/211)

Ustalenie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie wyklucza możliwości rozwiązania tej umowy przed oznaczonym terminem w razie powstania warunków do niezwłocznego jej rozwiązania przez pracodawcę (art. 52 i 53 k.p.) lub przez pracownika (art. 55 k.p.).

Wyrok SN z 15.12.2000 r. (I PKN 162/00, OSNAPiUS 2002/17/405)

Odmowa przyjęcia złożonej przez pracownika oferty rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie stanowi ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Wyrok SN z 27.03.2000 r. (I PKN 557/99, OSNAP 2001/16/511)

Jeżeli pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oznaczył datę tego rozwiązania, to następuje ono tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę do tego czasu oświadczenia woli o przyjęciu oferty (art. 30 § 1 k.p. w związku z art. 66 § 1 i art. 67 k.c.)

Wyrok SN 14.09.1998 r. (I PKN 315/98, OSNAP 1999/19/617)

Wyrażenie przez pracodawcę zgody na rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron, w sytuacji gdy wcześniej złożył jednostronne oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, oznacza, że cofnął w sposób dorozumiany wcześniejsze oświadczenie.

Wyrok SN z 29.09.1998 r. (I PKN 346/98, OSNAP 1999/20/652)

Pracownica, której stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron nie może skutecznie powoływać się na ochronę wynikającą z art. 177 § 3 k.p., jeżeli jej oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie nie zostało dotknięte wadą.

Wyrok SN z 10.11.1998 r. (I PKN 431/98, OSNAPiUS 1999/24/792)

Jeżeli strony zgodnie ustaliły datę i sposób rozwiązania umowy o pracę przez dwustronne porozumienie (art. 30 § 1 pkt 1 k.p.), przesunięcie przez zakład pracy na prośbę pracownika tylko samej daty rozwiązania umowy nie niweczy ustalonego trybu rozwiązania umowy, jeżeli z okoliczności sprawy nie wynika nic innego.

Wyrok SN z 01.08.1990 r. (I PR 258/90, OSNC 1991/8-9/114)