Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Rząd obniżył progi ostrożnościowe – to efekt przebudowy systemu emerytalnego

Rząd obniżył progi ostrożnościowe – to efekt przebudowy systemu emerytalnego

0
Rząd obniżył progi ostrożnościowe – to efekt przebudowy systemu emerytalnego

Dzięki przekazaniu przez OFE do ZUS aktywów o wartości 153,2 mld zł relacja państwowego długu publicznego do PKB uległa zmniejszeniu. W związku z tym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która obniża o 7 pkt proc. progi zadłużeniowe w stabilizującej regule wydatkowej.

 

 

Państwowy dług publiczny zostanie obniżony dzięki umorzeniu skarbowych papierów wartościowych, nabywanych przez Skarb Państwa, w wyniku czego państwowy dług publiczny obniżył się o 130,2 mld zł, co można przełożyć na ok. 7,6 proc. PKB w 2014 r. prognozowanego w ustawie budżetowej na 2014 r. Na obniżenie długu miały wpływ nie tylko umorzone skarbowe papiery wartościowe, ale również oszczędności wynikające z kosztów ich obsługi.

W przyjętym projekcie zapisano, że progi zadłużeniowe w stabilizującej regule wydatkowej obniżone będą o 7 pkt proc., czyli próg 50 proc. zastąpiony zostanie progiem 43 proc., a próg 55 proc. − progiem 48 proc. Progi te będą stanowiły uzupełnienie zapisanych obecnie w ustawie o finansach publicznych progów 55 i 60 proc. (zapis taki znajduje się również w Konstytucji RP).

Obniżenie progów ostrożnościowych wynika z niepewności co do ostatecznego poziomu relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2013 r., poziomu nominalnego PKB w 2014 r. oraz zakresu, w jakim ubezpieczeni skorzystają z możliwości przekazywania nowej składki do OFE.

Jak informuje MF, obniżenie progów ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej. Działanie to zostało również pozytywnie ocenione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i agencje ratingowe.

Źródło: www.kprm.gov.pl
oprac. B. Opar