Strona główna ZUS Emerytury i renty Rząd przedstawił propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Rząd przedstawił propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

0
Rząd przedstawił propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Rząd proponuje Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji. Z kolei wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to wskaźnik inflacji w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji w części dotyczącej realnego wzrostu płac jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. W przypadku nieuzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

W tym roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych była wyjątkowo niska – emerytury i renty wzrosły zaledwie o 1,6%. Zgodnie z prognozami ekonomistów tegoroczna inflacja może być jeszcze niższa niż w ubiegłym roku, a to z kolei oznacza, że waloryzacja świadczeń w 2015 r. może przynieść „groszowe podwyżki”.

 B. Opar