Strona główna Porady ekspertów Inwestycje Rząd przyjął projekt skracający procedury budowlane

Rząd przyjął projekt skracający procedury budowlane

0
Rząd przyjął projekt skracający procedury budowlane

Uproszczenie i skrócenie procedury w większości inwestycji budowlanych to najważniejsze korzyści płynące z projektu nowelizacji ustawy prawo budowlane przyjętej w dniu 5 sierpnia 2014 r. przez rząd. Projekt przewiduje m.in. zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę i przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Pozwolenie na budowę nie będzie potrzebne przy budowie domków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W takim przypadku konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Przepisy przewidują, że starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia. Ministerstwo infrastruktury i rozwoju szacuje, że dzięki tej regulacji nie trzeba będzie wydawać rocznie ok. 30 tys. pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Projekt pozostawia możliwość ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie  budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.

Nowelizacja przewiduje, że inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Chodzi o sytuację, kiedy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Obecnie roboty budowlane może rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominięcie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni.

Zlikwidowany zostanie obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami inwestor na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych musi powiadomić o tym nadzór budowlany. Ponieważ jest to bardzo uciążliwy obowiązek, zdecydowano o jego likwidacji.

Nowelizacja upraszcza formalności dotyczące projektu budowlanego – znosi obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będą także potrzebne oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).

Rozszerzeniu ulegnie katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia, bez konieczności uzyskiwania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, m.in. dla warsztatów rzemieślniczych, myjni samochodowych, obiektów magazynowych, placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na przystąpienie do użytkowania. Obecnie rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Krótszy ma być ponadto czas oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) – 14 zamiast 21 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Projekt wprowadza w określonych przypadkach możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. Jest to rozwiązanie analogiczne do przypadków, w których możliwe jest stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.kprm.gov.pl, www.mir.gov.pl,
oprac. B. Opar