Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Rząd przyjął ustawy łupkowe – nowe przepisy mają zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia prac poszukiwawczych

Rząd przyjął ustawy łupkowe – nowe przepisy mają zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia prac poszukiwawczych

0
Rząd przyjął ustawy łupkowe – nowe przepisy mają zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia prac poszukiwawczych

Rada Ministrów zaakceptowała regulacje określające zasady poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, czyli gazu ziemnego, w tym łupkowego, i ropy naftowej, a także warunki opodatkowania tej działalności.

 

Nowe przepisy – jak czytamy na stronie KPRM − zapewnią racjonalne gospodarowanie złożami węglowodorów oraz sprawiedliwy podział zysków z działalności wydobywczej pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Skonstruowano je w sposób zachęcający firmy do wydobywania węglowodorów, co powinno dać impuls rozwojowy polskiej gospodarce. Proponowane przepisy są odpowiedzią na zapowiadane przez premiera w tzw. II exposé inwestowanie w wydobycie gazu łupkowego.

Jedna koncesja i prostszy proces koncesjonowania

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawarto przepisy zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów. W miejsce trzech obecnie istniejących koncesji: poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej zostanie wprowadzona jedna koncesja. W praktyce proces koncesjonowania będzie zatem prostszy . Realizacja obowiązków wynikających z koncesji określana ma być w harmonogramie rocznym.

Zasadniczo koncesja będzie przyznawana w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Możliwe jednak będzie udzielenie koncesji w trybie bezprzetargowym – na wniosek. Dotyczyć to ma przypadku, gdy obszar był przedmiotem postępowania przetargowego, w wyniku którego koncesja nie została udzielona. O koncesję będzie mogło ubiegać się kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Koncesja, co do zasady, będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat.

W nowych przepisach przewidziano zmiany sprzyjające wykonywaniu nowych koncesji. Przede wszystkim umożliwiono przedsiębiorcom stopniowe dokumentowanie złóż. W praktyce chodzi o rozwiązania, które umożliwią rozpoczęcie wydobycia węglowodorów już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania, po udokumentowaniu części złoża, przy jednoczesnym prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w pozostałej części objętej koncesją, jednak nie dłużej niż do zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania.

Uproszczenia w dokumentacji

Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być możliwość wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych na podstawie zgłoszenia, co wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności firm specjalizujących się w takich badaniach. Decyzję środowiskową będzie można uzyskiwać przed decyzją o rozpoczęciu wierceń (planu ruchu zakładu górniczego). Dwie dokumentacje: geologiczną złoża węglowodorów i projektu zagospodarowania złoża – zastąpi jedna: geologiczno-inwestycyjna. Ponadto obiekty budowlane, służące bezpośrednio poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów, nie będą wymagały uzyskania pozwolenia budowlanego, będą jedynie podlegały zgłoszeniu organom nadzoru górniczego.

Wydobycie łupków wolne od podatku do 2020 r.

Zgodnie z regulacją podatkową, ma być pobierany podatek od wydobycia niektórych kopalin, dotyczący gazu ziemnego, w tym łupkowego i ropy naftowej oraz specjalny podatek węglowodorowy, czyli od zysków z tej działalności. Stawki podatkowe od wydobycia tych surowców ze złoża niekonwencjonalnego, czyli z łupków będą o połowę niższe niż w przypadku ich pozyskiwania ze złoża konwencjonalnego. Nowe podatki będą pobierane od początku 2020 r., co oznacza, że przez 6 kolejnych lat wydobywanie łupków będzie wolne od opodatkowania.

Od 2020 r. podatek za gaz wydobyty z łupków wyniesie 1,5 proc. wartości wydobytego surowca, za ropę naftową – 3 proc. Za surowiec pozyskany ze źródła konwencjonalnego będzie to odpowiednio: 3 proc. i 6 proc. Oznacza to preferencyjne opodatkowanie wydobycia gazu łupkowego. Jeśli prowadzona działalność wydobywcza nie przyniesie zysku lub wypracowany zysk nie będzie znaczny (uzyskane przychody nie będą 1,5 raza większe od poniesionych wydatków), to firma nie zapłaci podatku węglowodorowego.

Natomiast po przekroczeniu tej granicy, obciążenie podatkowe będzie rosło proporcjonalnie do stopy zysku. Górna granica stopy podatkowej wynosi 25 proc. i wiąże się z dwukrotnym przekroczeniem relacji przychody-wydatki.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.kprm.gov.pl