Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Rząd przyjął zmiany w ustawie o finansach publicznych

Rząd przyjął zmiany w ustawie o finansach publicznych

0
Rząd przyjął zmiany w ustawie o finansach publicznych

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozwiązania, które mają zmniejszyć potrzeby pożyczkowe państwa, a co za tym idzie – spowodować  obniżenie poziomu długu publicznego i zminimalizować koszty jego obsługi.

 

Przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego przez ministra finansów nakładają obowiązek lokowania wolnych środków, w formie depozytu u ministra finansów, na instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk (i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wymienione podmioty w bieżącej działalności nie wykorzystują części wolnych środków i lokują je na kontach bankowych. Pod koniec 2012 r. było to ok. 3,5 mld zł. Jednocześnie państwo, aby finansować potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedaje na rynku skarbowe papiery wartościowe. Na ich zakup banki przeznaczają środki pochodzące m.in. z depozytów, jakie przejęły od jednostek sektora finansów publicznych. Taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania środkami publicznymi i powoduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa.

W projekcie przewidziano również wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków pieniężnych składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu. Rozwiązanie takie przyczyni się również do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, a w konsekwencji do obniżenia poziomu długu publicznego i kosztów jego obsługi.

W wyniku wszystkich wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2015 r., czyli od wejścia znowelizowanych przepisów w życie, powinny obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł.

Źródło: www.kprm.gov.pl