Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Sędziowie i prokuratorzy będą otrzymywać niższe zasiłki chorobowe

Sędziowie i prokuratorzy będą otrzymywać niższe zasiłki chorobowe

0
Sędziowie i prokuratorzy będą otrzymywać niższe zasiłki chorobowe

W dniu 3 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, która ujednolica obowiązujące reguły określające zasady wynagradzania za pracę w okresie nieobecności spowodowanej chorobą.

 

Ustawa zawiera rozwiązania mające na celu zrównanie zasad wynagradzania sędziów i prokuratorów za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą z zasadami mającymi zastosowanie do innych grup zawodowych. Przepisy nowelizacji korespondują z rozwiązaniami przyjętymi dla służb mundurowych określonymi w ustawie z dnia 20 lutego 2014 r. Pisaliśmy o tym: Senat bez poprawek przyjął zmiany w zakresie L4 mundurowych

Uchwalona ustawa:

  • wprowadza zasadę, że wynagrodzenie przysługujące sędziom i prokuratorom przebywającym na zwolnieniu lekarskim ulega obniżeniu o 20% za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim,
  • określa okoliczności, w których nie będzie następowało zmniejszenie wynagrodzenia, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim sędziego lub prokuratora i zostanie zachowane prawo do 100% wynagrodzenia,
  • wskazuje sposób dokumentowania nieobecności w pracy sędziego lub prokuratora z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn.

Ustawa przewiduje, że sędziowie i prokuratorzy w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby będą otrzymywali 80% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku, co jest podyktowane względami systemowymi, tj. koniecznością zapewnienia powiązania z instytucją przejścia sędziego/prokuratora w stan spoczynku.

W ustawie przewidziano katalog przypadków, w których ze względu na szczególne okoliczności wynagrodzenie pomimo nieobecności z powodu choroby będzie wypłacane nadal w wysokości 100%. Dotyczy to następujących sytuacji:

1)    wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,

2)    choroby przypadającej w okresie ciąży,

3)    choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności sędziego,

4)    choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,

5)    poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Skutki prawne uchwalonych zmian obejmują także sędziów sądów wojskowych sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz asesorów prokuratury poprzez umieszczenie w ustawie stosownych odesłań.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl