Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor Sejm rozpatrzy poprawki senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Sejm rozpatrzy poprawki senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty

0
Sejm rozpatrzy poprawki senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Dziś (19 lutego) sejm rozpatrzy poprawki zaproponowane przez senat do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczącej oceniania uczniów i przeprowadzania egzaminów.

 

Sejm uchwalił nowelizację u.s.o. 15 stycznia 2015 r., a 7 lutego 2015 r. Senat zaproponował poprawki o charakterze uściślająco-doprecyzowującym. Jedna z nich nakłada na MEN i MKiDN obowiązek określania w szkołach publicznych i artystycznych przypadków, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Nowelizacja wprowadza nowe zasady przeprowadzania egzaminów, m.in. gimnazjalnych i maturalnych. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r., zgodnie z którym zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a nie rozporządzeniach ministra edukacji. Tym samym w ustawie znalazły się m.in. przepisy dotyczące ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla MEN oraz MKiDN do szczegółowych uregulowań w rozporządzeniach.

W nowelizacji pojawił się też rozdział poświęcony ogólnym warunkom przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegóły będą określone w rozporządzeniu.

W stosunku do dotychczasowych przepisów przyjęte zmiany dotyczą np. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim, na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów. Natomiast w przypadku egzaminu maturalnego zaproponowano m.in. co najmniej jeden dodatkowy, obowiązkowy pisemny egzamin z grup przedmiotów do wyboru. Do tej pory pisemne egzaminy dotyczyły języka polskiego, obcego oraz matematyki.

Ponadto nowelizacja reguluje m.in. kwestie dotyczące zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.).

Nowe przepisy dotyczą także funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W nowelizacji znalazły się też regulacje ułatwiające finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa przewiduje również zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: www.sejm.gov.pl