Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Sejm uchwalił ustawę, która ustala maksymalną wysokość opłaty za śmieci

Sejm uchwalił ustawę, która ustala maksymalną wysokość opłaty za śmieci

0
Sejm uchwalił ustawę, która ustala maksymalną wysokość opłaty za śmieci

Sejm przyjął nowe przepisy wychodzące naprzeciw najczęstszym problemom w stosowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgłaszane przez mieszkańców, gminy i przedsiębiorców zajmujących się odpadami komunalnymi. Nowelizacja m.in. określa maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r.

 

Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem, publikowany przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. W przypadku metody naliczania opłaty od mieszkańca stawka wyniesie nie więcej niż 2 proc. tego wskaźnika. Natomiast jeśli wybrana zostanie metoda od: m3 zużytej wody, powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego, wtedy maksymalne stawki to odpowiednio: 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. Za odbiór śmieci zmieszanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane.

Nowelizacja wprowadza też minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych od kwietnia do października. Z bloków śmieci będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień, a z domów jednorodzinnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie. W gminach wiejskich częstotliwość odbioru śmieci będzie mogła być rzadsza.

Nowelizacja przewiduje również, że osoba przeprowadzająca się w danym miesiącu na teren innej gminy, będzie wnosić opłatę za odbiór śmieci za miesiąc, w którym się przeprowadziła, do gminy dotychczasowego zamieszkania, a w nowej gminie – od kolejnego miesiąca. W ustawie zapisano też, że egzekucja opłat za odbiór śmieci komunalnych nie będzie już zadaniem gmin, ale urzędów skarbowych.

Ponadto, nowelizacja doprecyzowuje obowiązki właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie deklaracji śmieciowych. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogły żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za śmieci. Ustawa zwalnia też mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji śmieciowych przy zmianie stawki opłaty. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl